Yük devretme grubuna yönetilen örnek eklemek için PowerShell kullanma

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Yönetilen Örneği

Bu PowerShell betiği örneği iki yönetilen örnek oluşturur, bunları bir yük devretme grubuna ekler ve ardından birincil yönetilen örnekten ikincil yönetilen örneğe yük devretmeyi test eder.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir Azure hesabı oluşturun.

Not

Bu makalede, Azure ile etkileşim kurmanız için önerilen PowerShell modülü olan Azure Az PowerShell modülü kullanılır. Az PowerShell modülünü kullanmaya başlamak için Azure PowerShell’i yükleyin. Az PowerShell modülüne nasıl geçeceğinizi öğrenmek için bkz. Azure PowerShell’i AzureRM’den Az’ye geçirme.

Azure Cloud Shell kullanma

Azure, tarayıcınız aracılığıyla kullanabileceğiniz etkileşimli bir kabuk ortamı olan Azure Cloud Shell’i barındırır. Azure hizmetleriyle çalışmak için Cloud Shell ile Bash veya PowerShell kullanabilirsiniz. Bu makaledeki kodu yerel ortamınıza herhangi bir şey yüklemek zorunda kalmadan çalıştırmak için önceden yüklenmiş Cloud Shell komutlarını kullanabilirsiniz.

Azure Cloud Shell’i başlatmak için:

Seçenek Örnek/Bağlantı
Kod bloğunun sağ üst köşesindeki Deneyin’i seçin. Deneyin seçeneği belirlendiğinde, kod otomatik olarak Cloud Shell’e kopyalanmaz. Azure Cloud Shell için Deneyin örneğini gösteren ekran görüntüsü.
Cloud Shell’i tarayıcınızda açmak için https://shell.azure.com bölümüne gidin veya Cloud Shell’i Başlat düğmesini seçin. yeni bir pencerede Cloud Shell başlatmayı gösteren ekran görüntüsü.
Azure portalın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda yer alan Cloud Shell düğmesini seçin. Azure portal Cloud Shell düğmesini gösteren ekran görüntüsü

Azure Cloud Shell’de bu makaledeki kodu çalıştırmak için:

 1. Cloud Shell’i başlatın.

 2. Kodu kopyalamak için kod bloğunda Kopyala düğmesini seçin.

 3. Windows ve Linux'ta Ctrl+ShiftV'yi veya macOS'ta Cmd+Shift++V'yi seçerek kodu Cloud Shell oturumuna yapıştırın.

 4. Kodu çalıştırmak için Enter tuşuna basın.

PowerShell'i yerel olarak yükleyip kullanmayı seçerseniz bu öğretici için 1.4.0 veya sonraki Azure PowerShell gerekir. Yükseltmeniz gerekirse, bkz. Azure PowerShell modülünü yükleme. PowerShell'i yerel olarak çalıştırıyorsanız Azure bağlantısı oluşturmak için Connect-AzAccount komutunu da çalıştırmanız gerekir.

Örnek betikler

<#
Due to deployment times, you should plan for a full day to complete the entire script. 
You can monitor deployment progress in the activity log within the Azure portal. 

For more information on deployment times, see https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-managed-instance#managed-instance-management-operations. 

Closing the session will result in an incomplete deployment. To continue progress, you will
need to determine what the random modifier is and manually replace the random variable with 
the previously-assigned value. 
#>


# Connect-AzAccount
# The SubscriptionId in which to create these objects
$SubscriptionId = '<Subscription-ID>'
# Create a random identifier to use as subscript for the different resource names
$randomIdentifier = $(Get-Random)
# Set the resource group name and location for your managed instance
$resourceGroupName = "myResourceGroup-$randomIdentifier"
$location = "eastus"
$drLocation = "eastus2"

# Set the networking values for your primary managed instance
$primaryVNet = "primaryVNet-$randomIdentifier"
$primaryAddressPrefix = "10.0.0.0/16"
$primaryDefaultSubnet = "primaryDefaultSubnet-$randomIdentifier"
$primaryDefaultSubnetAddress = "10.0.0.0/24"
$primaryMiSubnetName = "primaryMISubnet-$randomIdentifier"
$primaryMiSubnetAddress = "10.0.0.0/24"
$primaryMiGwSubnetAddress = "10.0.255.0/27"
$primaryGWName = "primaryGateway-$randomIdentifier"
$primaryGWPublicIPAddress = $primaryGWName + "-ip"
$primaryGWIPConfig = $primaryGWName + "-ipc"
$primaryGWAsn = 61000
$primaryGWConnection = $primaryGWName + "-connection"


# Set the networking values for your secondary managed instance
$secondaryVNet = "secondaryVNet-$randomIdentifier"
$secondaryAddressPrefix = "10.128.0.0/16"
$secondaryDefaultSubnet = "secondaryDefaultSubnet-$randomIdentifier"
$secondaryDefaultSubnetAddress = "10.128.0.0/24"
$secondaryMiSubnetName = "secondaryMISubnet-$randomIdentifier"
$secondaryMiSubnetAddress = "10.128.0.0/24"
$secondaryMiGwSubnetAddress = "10.128.255.0/27"
$secondaryGWName = "secondaryGateway-$randomIdentifier"
$secondaryGWPublicIPAddress = $secondaryGWName + "-IP"
$secondaryGWIPConfig = $secondaryGWName + "-ipc"
$secondaryGWAsn = 62000
$secondaryGWConnection = $secondaryGWName + "-connection"# Set the managed instance name for the new managed instances
$primaryInstance = "primary-mi-$randomIdentifier"
$secondaryInstance = "secondary-mi-$randomIdentifier"

# Set the admin login and password for your managed instance
$secpasswd = "PWD27!"+(New-Guid).Guid | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
$mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("azureuser", $secpasswd)


# Set the managed instance service tier, compute level, and license mode
$edition = "General Purpose"
$vCores = 8
$maxStorage = 256
$computeGeneration = "Gen5"
$license = "LicenseIncluded" #"BasePrice" or LicenseIncluded if you have don't have SQL Server licence that can be used for AHB discount

# Set failover group details
$vpnSharedKey = "mi1mi2psk"
$failoverGroupName = "failovergroup-$randomIdentifier"

# Show randomized variables
Write-host "Resource group name is" $resourceGroupName
Write-host "Password is" $secpasswd
Write-host "Primary Virtual Network name is" $primaryVNet
Write-host "Primary default subnet name is" $primaryDefaultSubnet
Write-host "Primary managed instance subnet name is" $primaryMiSubnetName
Write-host "Secondary Virtual Network name is" $secondaryVNet
Write-host "Secondary default subnet name is" $secondaryDefaultSubnet
Write-host "Secondary managed instance subnet name is" $secondaryMiSubnetName
Write-host "Primary managed instance name is" $primaryInstance
Write-host "Secondary managed instance name is" $secondaryInstance
Write-host "Failover group name is" $failoverGroupName

# Suppress networking breaking changes warning (https://aka.ms/azps-changewarnings
Set-Item Env:\SuppressAzurePowerShellBreakingChangeWarnings "true"

# Set subscription context
Set-AzContext -SubscriptionId $subscriptionId 

# Create a resource group
Write-host "Creating resource group..."
$resourceGroup = New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location -Tag @{Owner="SQLDB-Samples"}
$resourceGroup

# Configure primary virtual network
Write-host "Creating primary virtual network..."
$primaryVirtualNetwork = New-AzVirtualNetwork `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Location $location `
           -Name $primaryVNet `
           -AddressPrefix $primaryAddressPrefix

         Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
           -Name $primaryMiSubnetName `
           -VirtualNetwork $primaryVirtualNetwork `
           -AddressPrefix $PrimaryMiSubnetAddress `
         | Set-AzVirtualNetwork
$primaryVirtualNetwork


# Configure primary MI subnet
Write-host "Configuring primary MI subnet..."
$primaryVirtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $primaryVNet -ResourceGroupName $resourceGroupName


$primaryMiSubnetConfig = Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
            -Name $primaryMiSubnetName `
            -VirtualNetwork $primaryVirtualNetwork
$primaryMiSubnetConfig

# Configure network security group management service
Write-host "Configuring primary MI subnet..."

$primaryMiSubnetConfigId = $primaryMiSubnetConfig.Id

$primaryNSGMiManagementService = New-AzNetworkSecurityGroup `
           -Name 'primaryNSGMiManagementService' `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -location $location
$primaryNSGMiManagementService

# Configure route table management service
Write-host "Configuring primary MI route table management service..."

$primaryRouteTableMiManagementService = New-AzRouteTable `
           -Name 'primaryRouteTableMiManagementService' `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -location $location
$primaryRouteTableMiManagementService

# Configure the primary network security group
Write-host "Configuring primary network security group..."
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
           -VirtualNetwork $primaryVirtualNetwork `
           -Name $primaryMiSubnetName `
           -AddressPrefix $PrimaryMiSubnetAddress `
           -NetworkSecurityGroup $primaryNSGMiManagementService `
           -RouteTable $primaryRouteTableMiManagementService | `
          Set-AzVirtualNetwork

Get-AzNetworkSecurityGroup `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Name "primaryNSGMiManagementService" `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 100 `
           -Name "allow_management_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange 9000,9003,1438,1440,1452 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 200 `
           -Name "allow_misubnet_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol * `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix $PrimaryMiSubnetAddress `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 300 `
           -Name "allow_health_probe_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol * `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix AzureLoadBalancer `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1000 `
           -Name "allow_tds_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 1433 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1100 `
           -Name "allow_redirect_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 11000-11999 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1200 `
           -Name "allow_geodr_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 5022 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 4096 `
           -Name "deny_all_inbound" `
           -Access Deny `
           -Protocol * `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 100 `
           -Name "allow_management_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange 80,443,12000 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 200 `
           -Name "allow_misubnet_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol * `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix $PrimaryMiSubnetAddress `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1100 `
           -Name "allow_redirect_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 11000-11999 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1200 `
           -Name "allow_geodr_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 5022 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 4096 `
           -Name "deny_all_outbound" `
           -Access Deny `
           -Protocol * `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Set-AzNetworkSecurityGroup
Write-host "Primary network security group configured successfully."


Get-AzRouteTable `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Name "primaryRouteTableMiManagementService" `
          | Add-AzRouteConfig `
           -Name "primaryToMIManagementService" `
           -AddressPrefix 0.0.0.0/0 `
           -NextHopType Internet `
          | Add-AzRouteConfig `
           -Name "ToLocalClusterNode" `
           -AddressPrefix $PrimaryMiSubnetAddress `
           -NextHopType VnetLocal `
          | Set-AzRouteTable
Write-host "Primary network route table configured successfully."


# Create primary managed instance
Write-host "Creating primary managed instance..."
Write-host "This will take some time, see https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-managed-instance#managed-instance-management-operations for more information."
New-AzSqlInstance -Name $primaryInstance `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Location $location `
           -SubnetId $primaryMiSubnetConfigId `
           -AdministratorCredential $mycreds `
           -StorageSizeInGB $maxStorage `
           -VCore $vCores `
           -Edition $edition `
           -ComputeGeneration $computeGeneration `
           -LicenseType $license
Write-host "Primary managed instance created successfully."

# Configure secondary virtual network
Write-host "Configuring secondary virtual network..."

$SecondaryVirtualNetwork = New-AzVirtualNetwork `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Location $drlocation `
           -Name $secondaryVNet `
           -AddressPrefix $secondaryAddressPrefix

Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
           -Name $secondaryMiSubnetName `
           -VirtualNetwork $SecondaryVirtualNetwork `
           -AddressPrefix $secondaryMiSubnetAddress `
          | Set-AzVirtualNetwork
$SecondaryVirtualNetwork

# Configure secondary managed instance subnet
Write-host "Configuring secondary MI subnet..."

$SecondaryVirtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork -Name $secondaryVNet -ResourceGroupName $resourceGroupName

$secondaryMiSubnetConfig = Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
            -Name $secondaryMiSubnetName `
            -VirtualNetwork $SecondaryVirtualNetwork
$secondaryMiSubnetConfig

# Configure secondary network security group management service
Write-host "Configuring secondary network security group management service..."

$secondaryMiSubnetConfigId = $secondaryMiSubnetConfig.Id

$secondaryNSGMiManagementService = New-AzNetworkSecurityGroup `
           -Name 'secondaryToMIManagementService' `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -location $drlocation
$secondaryNSGMiManagementService

# Configure secondary route table MI management service
Write-host "Configuring secondary route table MI management service..."

$secondaryRouteTableMiManagementService = New-AzRouteTable `
           -Name 'secondaryRouteTableMiManagementService' `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -location $drlocation
$secondaryRouteTableMiManagementService

# Configure the secondary network security group
Write-host "Configuring secondary network security group..."

Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig `
           -VirtualNetwork $SecondaryVirtualNetwork `
           -Name $secondaryMiSubnetName `
           -AddressPrefix $secondaryMiSubnetAddress `
           -NetworkSecurityGroup $secondaryNSGMiManagementService `
           -RouteTable $secondaryRouteTableMiManagementService `
          | Set-AzVirtualNetwork

Get-AzNetworkSecurityGroup `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Name "secondaryToMIManagementService" `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 100 `
           -Name "allow_management_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange 9000,9003,1438,1440,1452 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 200 `
           -Name "allow_misubnet_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol * `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix $secondaryMiSubnetAddress `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 300 `
           -Name "allow_health_probe_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol * `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix AzureLoadBalancer `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1000 `
           -Name "allow_tds_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 1433 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1100 `
           -Name "allow_redirect_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 11000-11999 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1200 `
           -Name "allow_geodr_inbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 5022 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 4096 `
           -Name "deny_all_inbound" `
           -Access Deny `
           -Protocol * `
           -Direction Inbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 100 `
           -Name "allow_management_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange 80,443,12000 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 200 `
           -Name "allow_misubnet_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol * `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix $secondaryMiSubnetAddress `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1100 `
           -Name "allow_redirect_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 11000-11999 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 1200 `
           -Name "allow_geodr_outbound" `
           -Access Allow `
           -Protocol Tcp `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix VirtualNetwork `
           -DestinationPortRange 5022 `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig `
           -Priority 4096 `
           -Name "deny_all_outbound" `
           -Access Deny `
           -Protocol * `
           -Direction Outbound `
           -SourcePortRange * `
           -SourceAddressPrefix * `
           -DestinationPortRange * `
           -DestinationAddressPrefix * `
          | Set-AzNetworkSecurityGroup


Get-AzRouteTable `
           -ResourceGroupName $resourceGroupName `
           -Name "secondaryRouteTableMiManagementService" `
          | Add-AzRouteConfig `
           -Name "secondaryToMIManagementService" `
           -AddressPrefix 0.0.0.0/0 `
           -NextHopType Internet `
          | Add-AzRouteConfig `
           -Name "ToLocalClusterNode" `
           -AddressPrefix $secondaryMiSubnetAddress `
           -NextHopType VnetLocal `
          | Set-AzRouteTable
Write-host "Secondary network security group configured successfully."

# Create secondary managed instance
$primaryManagedInstanceId = Get-AzSqlInstance -Name $primaryInstance -ResourceGroupName $resourceGroupName | Select-Object Id


Write-host "Creating secondary managed instance..."
Write-host "This will take some time, see https://docs.microsoft.com/azure/sql-database/sql-database-managed-instance#managed-instance-management-operations for more information."
New-AzSqlInstance -Name $secondaryInstance `
         -ResourceGroupName $resourceGroupName `
         -Location $drLocation `
         -SubnetId $secondaryMiSubnetConfigId `
         -AdministratorCredential $mycreds `
         -StorageSizeInGB $maxStorage `
         -VCore $vCores `
         -Edition $edition `
         -ComputeGeneration $computeGeneration `
         -LicenseType $license `
         -DnsZonePartner $primaryManagedInstanceId.Id
Write-host "Secondary managed instance created successfully."

# Create global virtual network peering
$primaryVirtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork `
         -Name $primaryVNet `
         -ResourceGroupName $resourceGroupName

$secondaryVirtualNetwork = Get-AzVirtualNetwork `
         -Name $secondaryVNet `
         -ResourceGroupName $resourceGroupName
         
Write-host "Peering primary VNet to secondary VNet..."
Add-AzVirtualNetworkPeering `
 -Name primaryVnet-secondaryVNet `
 -VirtualNetwork $primaryVirtualNetwork `
 -RemoteVirtualNetworkId $secondaryVirtualNetwork.Id

Write-host "Peering secondary VNet to primary VNet..."
Add-AzVirtualNetworkPeering `
 -Name secondaryVNet-primaryVNet`
 -VirtualNetwork $secondaryVirtualNetwork `
 -RemoteVirtualNetworkId $primaryVirtualNetwork.Id

Write-host "Checking peering state on the primary virtual network..."
Get-AzVirtualNetworkPeering `
-ResourceGroupName $resourceGroupName `
-VirtualNetworkName $primaryVNet `
| Select PeeringState

Write-host "Checking peering state on the secondary virtual network..."
Get-AzVirtualNetworkPeering `
-ResourceGroupName $resourceGroupName `
-VirtualNetworkName $secondaryVNet `
| Select PeeringState

# Create failover group
Write-host "Creating the failover group..."
$failoverGroup = New-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup -Name $failoverGroupName `
   -Location $location -ResourceGroupName $resourceGroupName -PrimaryManagedInstanceName $primaryInstance `
   -PartnerRegion $drLocation -PartnerManagedInstanceName $secondaryInstance `
   -FailoverPolicy Automatic -GracePeriodWithDataLossHours 1
$failoverGroup

# Verify the current primary role
Get-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -Location $location -Name $failoverGroupName

# Failover the primary managed instance to the secondary role
Write-host "Failing primary over to the secondary location"
Get-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -Location $drLocation -Name $failoverGroupName | Switch-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup
Write-host "Successfully failed failover group to secondary location"

# Verify the current primary role
Get-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -Location $drLocation -Name $failoverGroupName

# Fail primary managed instance back to primary role
Write-host "Failing primary back to primary role"
Get-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -Location $location -Name $failoverGroupName | Switch-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup
Write-host "Successfully failed failover group to primary location"

# Verify the current primary role
Get-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -Location $location -Name $failoverGroupName# Clean up deployment 
<# You will need to remove the resource group twice. Removing the resource group the first time will remove the managed instance and virtual clusters but will then fail with the error message `Remove-AzResourceGroup : Long running operation failed with status 'Conflict'.`. Run the Remove-AzResourceGroup command a second time to remove any residual resources as well as the resource group. #> 

# Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName
# Write-host "Removing managed instance and virtual cluster..."
# Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName
# Write-host "Removing residual resources and resouce group..."


# Show randomized variables
Write-host "Resource group name is" $resourceGroupName
Write-host "Password is" $secpasswd
Write-host "Primary Virtual Network name is" $primaryVNet
Write-host "Primary default subnet name is" $primaryDefaultSubnet
Write-host "Primary managed instance subnet name is" $primaryMiSubnetName
Write-host "Secondary Virtual Network name is" $secondaryVNet
Write-host "Secondary default subnet name is" $secondaryDefaultSubnet
Write-host "Secondary managed instance subnet name is" $secondaryMiSubnetName
Write-host "Primary managed instance name is" $primaryInstance
Write-host "Secondary managed instance name is" $secondaryInstance
Write-host "Failover group name is" $failoverGroupName

Dağıtımı temizleme

Kaynak grubunu ve onunla ilişkili tüm kaynakları kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanın. Kaynak grubunu iki kez kaldırmanız gerekir. Kaynak grubunu ilk kez kaldırmak yönetilen örneği ve sanal kümeleri kaldırır, ancak hata iletisiyle Remove-AzResourceGroup : Long running operation failed with status 'Conflict'başarısız olur. Remove-AzResourceGroup komutunu ikinci kez çalıştırarak hem artık kaynakları hem de kaynak grubunu kaldırın.

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName

Betik açıklaması

Bu betik aşağıdaki komutları kullanır. Tablodaki her komut, komuta özgü belgelere yönlendirir.

Komut Notlar
New-AzResourceGroup Bir Azure kaynak grubu oluşturur.
New-AzVirtualNetwork Sanal ağ oluşturur.
Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig Sanal ağa bir alt ağ yapılandırması ekler.
Get-AzVirtualNetwork Bir kaynak grubundaki sanal ağı alır.
Get-AzVirtualNetworkSubnetConfig Sanal ağdaki bir alt ağı alır.
New-AzNetworkSecurityGroup Bir ağ güvenlik grubu oluşturur.
New-AzRouteTable Bir yol tablosu oluşturur.
Set-AzVirtualNetworkSubnetConfig Sanal ağ için bir alt ağ yapılandırması Güncelleştirmeler.
Set-AzVirtualNetwork Bir sanal ağ Güncelleştirmeler.
Get-AzNetworkSecurityGroup Bir ağ güvenlik grubu alır.
Add-AzNetworkSecurityRuleConfig Ağ güvenlik grubuna bir ağ güvenlik kuralı yapılandırması ekler.
Set-AzNetworkSecurityGroup Bir ağ güvenlik grubu Güncelleştirmeler.
Add-AzRouteConfig Yol tablosuna yol ekler.
Set-AzRouteTable Rota tablosu Güncelleştirmeler.
New-AzSqlInstance Yönetilen örnek oluşturur.
Get-AzSqlInstance Azure SQL Yönetilen Örneği hakkındaki bilgileri döndürür.
New-AzPublicIpAddress Genel bir IP adresi oluşturur.
New-AzVirtualNetworkGatewayIpConfig Sanal Ağ Ağ Geçidi için IP Yapılandırması oluşturur
New-AzVirtualNetworkGateway Sanal Ağ Ağ Geçidi oluşturur
New-AzVirtualNetworkGatewayConnection İki sanal ağ geçidi arasında bir bağlantı oluşturur.
New-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup Yeni bir Azure SQL Yönetilen Örneği yük devretme grubu oluşturur.
Get-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup Yük devretme gruplarını SQL Yönetilen Örneği alır veya listeler.
Switch-AzSqlDatabaseInstanceFailoverGroup bir SQL Yönetilen Örneği yük devretme grubunun yük devretmesini yürütür.
Remove-AzResourceGroup Kaynak grubunu kaldırır.

Sonraki adımlar

Azure PowerShell hakkında daha fazla bilgi için Azure PowerShell belgelerine bakın.

SQL Yönetilen Örneği için ek PowerShell betik örnekleri Azure SQL Yönetilen Örneği PowerShell betiklerinde bulunabilir.