/ (eğik çizgi işareti) işleci

dividend ölçütüne bölünürdivisor.

Söz dizimi

dividend / divisor

Bağımsız değişkenler

  • dividend: Sayısal veya INTERVAL ifadesi.
  • divisor: Sayısal bir ifade.

Döndürülenler

Hem divisor hem de dividend ONDALıK ise, sonuç ONDALıK olur.

Yıl-ay aralığıysa dividend , sonuç bir INTERVAL YEAR TO MONTHolur.

Bir gün-zaman aralığı ise divident , sonuç bir INTERVAL DAY TO SECONDolur.

Diğer tüm durumlarda, bir DOUBLE.

divisor 0 ise, işleç bir DIVIDE_BY_ZERO hatası döndürür.

Sıfıra bölmeye dönmek NULL için try_divide kullanın.

Not

spark.sql.ansi.enabled işlevifalse 0'a bölmek yerine işlev döndürülüyorsaNULL.

Örnekler

> SELECT 3 / 2;
 1.5

> SELECT 2L / 2L;
 1.0

> SELECT INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE / 3
 0 01:05:00.000000

> SELECT 3 / 0;
 Error: DIVIDE_BY_ZERO