CONTAINSSTRINGEXACT

Bir dizenin başka bir dize içerip içermediğini gösteren TRUE veya FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

CONTAINSSTRINGEXACT(<within_text>, <find_text>)

Parametreler

Süre Tanım
metin_içinde metin_bul için arama yapmak istediğiniz metin.
metin_bul Bulmak istediğiniz metin.

Döndürülen değer

metin_bul, metin_içinde öğesinin alt dizesi ise TRUE, değilse FALSE.

Açıklamalar

CONTAINSSTRINGEXACT büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Örnek

DAX sorgusu

EVALUATE
  ROW(
    "Case 1", CONTAINSSTRINGEXACT("abcd", "bc"), 
    "Case 2", CONTAINSSTRINGEXACT("abcd", "BC"),
    "Case 3", CONTAINSSTRINGEXACT("abcd", "a*d"),
    "Case 4", CONTAINSSTRINGEXACT("abcd", "ef")
  )

Şunu döndürür:

[Durum 1] [Durum 2] [Durum 3] [Durum 4]
TRUE FALSE FALSE FALSE