SWITCH

Bir ifadeyi bir değer listesine göre değerlendirir ve birden çok olası sonuç ifadesinden birini döndürür.

Sözdizimi

SWITCH(<expression>, <value>, <result>[, <value>, <result>]…[, <else>]) 

Parametreler

Süre Tanım
ifade İfadenin birden fazla değerlendirileceği (her bir satır/bağlam için) tek bir skaler değer döndüren DAX ifadesi.
değer ifade sonucuyla eşleştirilecek sabit değer.
sonuç ifade sonucunun karşılık gelen değer ile eşleşmesi durumunda değerlendirilecek olan skaler ifade.
else ifade sonucunun değer bağımsız değişkenlerinden herhangi biriyle eşleşmemesi durumunda değerlendirilecek olan skaler ifade.

Döndürülen değer

değer ile eşleşme olması durumunda sonuç ifadelerinden birinden veya değer ile eşleşme olmaması durumunda diğer koşul ifadesinden gelen skaler değer.

Açıklamalar

Tüm result ifadeleri ve else ifadesi aynı veri türünde olmalıdır.

Örnek

Aşağıdaki örnek, ay adlarından bir hesaplanmış sütun oluşturur.

= SWITCH([Month], 1, "January", 2, "February", 3, "March", 4, "April" 
        , 5, "May", 6, "June", 7, "July", 8, "August" 
        , 9, "September", 10, "October", 11, "November", 12, "December" 
        , "Unknown month number" )