Aracılığıyla paylaş


TwitterOptions Oluşturucu

Tanım

TwitterOptions sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public:
 TwitterOptions();
public TwitterOptions ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır