Aracılığıyla paylaş


DescribeSchemesContext.Results Özellik

Tanım

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^> ^ Results { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.IDictionary<string,object>> Results { get; }
member this.Results : seq<System.Collections.Generic.IDictionary<string, obj>>
Public ReadOnly Property Results As IEnumerable(Of IDictionary(Of String, Object))

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır