Aracılığıyla paylaş


Utf8ContentHttpResult.ResponseContent Özellik

Tanım

Yanıtın gövdesini temsil eden içeriği alır.

public ReadOnlyMemory<byte> ResponseContent { get; }
member this.ResponseContent : ReadOnlyMemory<byte>
Public ReadOnly Property ResponseContent As ReadOnlyMemory(Of Byte)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır