Aracılığıyla paylaş


IHeaderDictionary.AccessControlMaxAge Özellik

Tanım

HTTP üst bilgisini alır veya ayarlar Access-Control-Max-Age .

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues AccessControlMaxAge { get; set; }
member this.AccessControlMaxAge : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property AccessControlMaxAge As StringValues

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır