Aracılığıyla paylaş


IHeaderDictionary.AltSvc Özellik

Tanım

HTTP üst bilgisini alır veya ayarlar Alt-Svc .

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues AltSvc { get; set; }
member this.AltSvc : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property AltSvc As StringValues

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır