Aracılığıyla paylaş


IHeaderDictionary.StrictTransportSecurity Özellik

Tanım

HTTP üst bilgisini alır veya ayarlar Strict-Transport-Security .

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues StrictTransportSecurity { get; set; }
member this.StrictTransportSecurity : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property StrictTransportSecurity As StringValues

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır