Aracılığıyla paylaş


ApiResponseFormat.Formatter Özellik

Tanım

Bu yanıtın çıkışını almak için kullanılan biçimlendiriciyi alır veya ayarlar.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::IOutputFormatter ^ Formatter { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::IOutputFormatter ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::IOutputFormatter ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.IOutputFormatter Formatter { get; set; }
member this.Formatter : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.IOutputFormatter with get, set
Public Property Formatter As IOutputFormatter

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır