Aracılığıyla paylaş


PageConventionCollection.AddFolderRouteModelConvention Yöntem

Tanım

Belirtilen klasörün altındaki tüm sayfa için örneklerde bir eylem PageRouteModel çağıran bir IPageRouteModelConvention oluşturur ve ekler.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageRouteModelConvention ^ AddFolderRouteModelConvention(System::String ^ folderPath, Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::PageRouteModel ^> ^ action);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention AddFolderRouteModelConvention (string folderPath, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> action);
member this.AddFolderRouteModelConvention : string * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention
Public Function AddFolderRouteModelConvention (folderPath As String, action As Action(Of PageRouteModel)) As IPageRouteModelConvention

Parametreler

folderPath
String

Razor Pages köküne göre klasörün yolu. ör. /Users/

Döndürülenler

Eklenen IPageApplicationModelConvention.

Şunlara uygulanır