Aracılığıyla paylaş


ActionExecutedContext.Exception Özellik

Tanım

Varsa, eylemi veya eylem filtrelerini yürütürken yakalananı alır veya ayarlar Exception .

public:
 virtual property Exception ^ Exception { Exception ^ get(); void set(Exception ^ value); };
public virtual Exception Exception { get; set; }
public virtual Exception? Exception { get; set; }
member this.Exception : Exception with get, set
Public Overridable Property Exception As Exception

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır