Aracılığıyla paylaş


WrapperProviderContext.DeclaredType Özellik

Tanım

Serileştirme veya seri durumdan çıkarma sırasında farklı bir tür tarafından sarmalanabilen/sarmalanamayan bildirilen tür.

public:
 property Type ^ DeclaredType { Type ^ get(); };
public Type DeclaredType { get; }
member this.DeclaredType : Type
Public ReadOnly Property DeclaredType As Type

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır