Aracılığıyla paylaş


TagHelperAttribute.Name Özellik

Tanım

Özniteliğin adını alır.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır