Aracılığıyla paylaş


RouteShortCircuitEndpointRouteBuilderExtensions.MapShortCircuit Yöntem

Tanım

Belirtilen ön eklerin HTTP istekleriyle (tüm fiiller) eşleşen öğesine bir RouteEndpointIEndpointRouteBuilder ekler.

public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder MapShortCircuit (this Microsoft.AspNetCore.Routing.IEndpointRouteBuilder builder, int statusCode, params string[] routePrefixes);
static member MapShortCircuit : Microsoft.AspNetCore.Routing.IEndpointRouteBuilder * int * string[] -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder
<Extension()>
Public Function MapShortCircuit (builder As IEndpointRouteBuilder, statusCode As Integer, ParamArray routePrefixes As String()) As IEndpointConventionBuilder

Parametreler

builder
IEndpointRouteBuilder

IEndpointRouteBuilder yolunun ekleneceği yer.

statusCode
Int32

Yanıtta ayarlanacağı durum kodu.

routePrefixes
String[]

Kısa devreli olacak yol ön ekleri dizisi.

Döndürülenler

IEndpointConventionBuilder Uç noktayı daha fazla özelleştirmek için kullanılabilecek bir.

Şunlara uygulanır