Aracılığıyla paylaş


IHubContext<THub,T>.Clients Özellik

Tanım

Hub'a bağlı istemcilerde yöntemleri çağırmak için kullanılabilecek bir IHubClients<T> alır.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::SignalR::IHubClients<T> ^ Clients { Microsoft::AspNetCore::SignalR::IHubClients<T> ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.SignalR.IHubClients<T> Clients { get; }
member this.Clients : Microsoft.AspNetCore.SignalR.IHubClients<'T (requires 'T : null)>
Public ReadOnly Property Clients As IHubClients(Of T)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır