Aracılığıyla paylaş


MultipartReader.BodyLengthLimit Özellik

Tanım

Her çok bölümlü bölümün gövde uzunluğu için isteğe bağlı sınır. Barındırma sunucusu, genel gövde uzunluğunu sınırlamaktan sorumludur.

public:
 property Nullable<long> BodyLengthLimit { Nullable<long> get(); void set(Nullable<long> value); };
public long? BodyLengthLimit { get; set; }
member this.BodyLengthLimit : Nullable<int64> with get, set
Public Property BodyLengthLimit As Nullable(Of Long)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır