Aracılığıyla paylaş


QueryStringEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

Sorgu dizesindeki ad/değer çiftleri aracılığıyla yineleyebilecek bir nesne alır.

public Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.QueryStringEnumerable.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> Microsoft.AspNetCore.WebUtilities.QueryStringEnumerable.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As QueryStringEnumerable.Enumerator

Döndürülenler

Sorgu dizesindeki ad/değer çiftleri arasında yineleme yapabilecek bir nesne.

Şunlara uygulanır