ConfigurationElement.HasContext Özellik

Tanım

özelliğinin nullolup olmadığını CurrentConfiguration gösteren bir değer alır.

protected:
 property bool HasContext { bool get(); };
protected bool HasContext { get; }
member this.HasContext : bool
Protected ReadOnly Property HasContext As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

false ise CurrentConfiguration , nulldeğilse, true.

Şunlara uygulanır