ConfigurationElement.InitializeDefault Yöntem

Tanım

Nesne için varsayılan değer kümesini başlatmak için ConfigurationElement kullanılır.

protected:
 virtual void InitializeDefault();
protected public:
 virtual void InitializeDefault();
protected virtual void InitializeDefault ();
protected internal virtual void InitializeDefault ();
abstract member InitializeDefault : unit -> unit
override this.InitializeDefault : unit -> unit
Protected Overridable Sub InitializeDefault ()
Protected Friend Overridable Sub InitializeDefault ()

Açıklamalar

Nesnenin iç durumunu uygun varsayılan değerlere ayarlamak için çağrılır.

Şunlara uygulanır