OperationResponse.Error Özellik

Tanım

İşlem tarafından oluşturulan hatayı alır.

public:
 property Exception ^ Error { Exception ^ get(); void set(Exception ^ value); };
public Exception Error { get; set; }
member this.Error : Exception with get, set
Public Property Error As Exception

Özellik Değeri

Exception

ExceptionHatayı içeren bir nesne.

Açıklamalar

Hata bulunmazsa bu özellik null olur.

Şunlara uygulanır