DateTime.TimeOfDay Özellik

Tanım

Bu örnek için günün saatini alır.

public:
 property TimeSpan TimeOfDay { TimeSpan get(); };
public TimeSpan TimeOfDay { get; }
member this.TimeOfDay : TimeSpan
Public ReadOnly Property TimeOfDay As TimeSpan

Özellik Değeri

Gece yarısından bu yana geçen günün kesrini temsil eden zaman aralığı.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir değer dizisi için özelliğinin DateTime değerini TimeOfDay görüntüler. Ayrıca bileşik biçimlendirme işleminde "t" standart biçim dizesi tarafından döndürülen dize ile dönüş değerini karşıttır.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime[] dates = { DateTime.Now,
              new DateTime(2013, 9, 14, 9, 28, 0),
              new DateTime(2011, 5, 28, 10, 35, 0),
              new DateTime(1979, 12, 25, 14, 30, 0) };
   foreach (var date in dates) {
     Console.WriteLine("Day: {0:d} Time: {1:g}", date.Date, date.TimeOfDay);
     Console.WriteLine("Day: {0:d} Time: {0:t}\n", date);
   }
  }
}
// The example displays output like the following:
//  Day: 7/25/2012 Time: 10:08:12.9713744
//  Day: 7/25/2012 Time: 10:08 AM
//
//  Day: 9/14/2013 Time: 9:28:00
//  Day: 9/14/2013 Time: 9:28 AM
//
//  Day: 5/28/2011 Time: 10:35:00
//  Day: 5/28/2011 Time: 10:35 AM
//
//  Day: 12/25/1979 Time: 14:30:00
//  Day: 12/25/1979 Time: 2:30 PM
open System

let dates = 
  [ DateTime.Now
   DateTime(2013, 9, 14, 9, 28, 0)
   DateTime(2011, 5, 28, 10, 35, 0)
   DateTime(1979, 12, 25, 14, 30, 0) ]

for date in dates do
  printfn $"Day: {date.Date:d} Time: {date.TimeOfDay:g}"
  printfn $"Day: {date:d} Time: {date:t}\n"

// The example displays output like the following:
//  Day: 7/25/2012 Time: 10:08:12.9713744
//  Day: 7/25/2012 Time: 10:08 AM
//
//  Day: 9/14/2013 Time: 9:28:00
//  Day: 9/14/2013 Time: 9:28 AM
//
//  Day: 5/28/2011 Time: 10:35:00
//  Day: 5/28/2011 Time: 10:35 AM
//
//  Day: 12/25/1979 Time: 14:30:00
//  Day: 12/25/1979 Time: 2:30 PM
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dates() As Date = { Date.Now, 
               New DateTime(2013, 9, 14, 9, 28, 0),
               New DateTime(2011, 5, 28, 10, 35, 0),
               New DateTime(1979, 12, 25, 14, 30, 0) }
   For Each dat In dates
     Console.WriteLine("Day: {0:d} Time: {1:g}", dat.Date, dat.TimeOfDay)
     Console.WriteLine("Day: {0:d} Time: {0:t}", dat)
     Console.WriteLine()
   Next               
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'  Day: 7/25/2012 Time: 10:08:12.9713744
'  Day: 7/25/2012 Time: 10:08 AM
'  
'  Day: 9/14/2013 Time: 9:28:00
'  Day: 9/14/2013 Time: 9:28 AM
'  
'  Day: 5/28/2011 Time: 10:35:00
'  Day: 5/28/2011 Time: 10:35 AM
'  
'  Day: 12/25/1979 Time: 14:30:00
'  Day: 12/25/1979 Time: 2:30 PM

Açıklamalar

özelliğinden Date farklı olarak. saat bileşeni olmayan bir tarihi temsil eden bir DateTime değer döndüren özelliği, TimeOfDay bir TimeSpan değerin saat bileşenini temsil eden bir DateTime değer döndürür.

Günün saatini görüntülemek veya bir DateTime değerin günün saatinin dize gösterimini almak istiyorsanız, bunun yerine parametresi olan format yöntemin ToString aşırı yüklemesini çağırabilir veya bileşik biçimlendirme özelliğini "t" veya "T" standart biçim dizesiyle kullanabilirsiniz.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.