NotNullWhenAttribute Sınıf

Tanım

Bir yöntem döndürdüğünde ReturnValue, ilgili tür izin veriyor olsa bile parametresinin olmadığını null belirtir.

public ref class NotNullWhenAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Parameter, Inherited=false)]
public sealed class NotNullWhenAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Parameter, Inherited=false)>]
type NotNullWhenAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class NotNullWhenAttribute
Inherits Attribute
Devralma
NotNullWhenAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için C# kılavuzundaki Null atanabilir statik analiz bölümüne bakın.

Oluşturucular

NotNullWhenAttribute(Boolean)

Özniteliği belirtilen dönüş değeri koşuluyla başlatır.

Özellikler

ReturnValue

Dönüş değeri koşulunu alır.

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bu Attributeiçin benzersiz bir tanımlayıcı alır.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.