EventLog.MinimumRetentionDays Özellik

Tanım

Olay günlüğündeki girdilerin tutulacak gün sayısını alır.

public:
 property int MinimumRetentionDays { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int MinimumRetentionDays { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public int MinimumRetentionDays { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.MinimumRetentionDays : int
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.MinimumRetentionDays : int
Public ReadOnly Property MinimumRetentionDays As Integer

Özellik Değeri

Int32

Olay günlüğündeki girişlerin kaç gün tutulduğunu gösterir. Varsayılan değer 7'dir.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, yerel bilgisayarda tanımlanan olay günlüklerini numaralandırır ve her olay günlüğü için yapılandırma ayrıntılarını görüntüler.

void DisplayEventLogProperties()
{
  
  // Iterate through the current set of event log files,
  // displaying the property settings for each file.
  array<EventLog^>^eventLogs = EventLog::GetEventLogs();
  System::Collections::IEnumerator^ myEnum = eventLogs->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   EventLog^ e = safe_cast<EventLog^>(myEnum->Current);
   Int64 sizeKB = 0;
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( "{0}:", e->LogDisplayName );
   Console::WriteLine( " Log name = \t\t {0}", e->Log );
   Console::WriteLine( " Number of event log entries = {0}", e->Entries->Count );
   
   // Determine if there is a file for this event log.
   RegistryKey ^ regEventLog = Registry::LocalMachine->OpenSubKey( String::Format( "System\\CurrentControlSet\\Services\\EventLog\\{0}", e->Log ) );
   if ( regEventLog )
   {
     Object^ temp = regEventLog->GetValue( "File" );
     if ( temp != nullptr )
     {
      Console::WriteLine( " Log file path = \t {0}", temp );
      FileInfo^ file = gcnew FileInfo( temp->ToString() );
      
      // Get the current size of the event log file.
      if ( file->Exists )
      {
        sizeKB = file->Length / 1024;
        if ( (file->Length % 1024) != 0 )
        {
         sizeKB++;
        }
        Console::WriteLine( " Current size = \t {0} kilobytes", sizeKB );
      }
     }
     else
     {
      Console::WriteLine( " Log file path = \t <not set>" );
     }
   }
   
   // Display the maximum size and overflow settings.
   sizeKB = e->MaximumKilobytes;
   Console::WriteLine( " Maximum size = \t {0} kilobytes", sizeKB );
   Console::WriteLine( " Overflow setting = \t {0}", e->OverflowAction );
   switch ( e->OverflowAction )
   {
     case OverflowAction::OverwriteOlder:
      Console::WriteLine( "\t Entries are retained a minimum of {0} days.", e->MinimumRetentionDays );
      break;

     case OverflowAction::DoNotOverwrite:
      Console::WriteLine( "\t Older entries are not overwritten." );
      break;

     case OverflowAction::OverwriteAsNeeded:
      Console::WriteLine( "\t If number of entries equals max size limit, a new event log entry overwrites the oldest entry." );
      break;

     default:
      break;
   }
  }
}
static void DisplayEventLogProperties()
{
  // Iterate through the current set of event log files,
  // displaying the property settings for each file.

  EventLog[] eventLogs = EventLog.GetEventLogs();
  foreach (EventLog e in eventLogs)
  {
    Int64 sizeKB = 0;

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("{0}:", e.LogDisplayName);
    Console.WriteLine(" Log name = \t\t {0}", e.Log);

    Console.WriteLine(" Number of event log entries = {0}", e.Entries.Count.ToString());

    // Determine if there is an event log file for this event log.
    RegistryKey regEventLog = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("System\\CurrentControlSet\\Services\\EventLog\\" + e.Log);
    if (regEventLog != null)
    {
      Object temp = regEventLog.GetValue("File");
      if (temp != null)
      {
        Console.WriteLine(" Log file path = \t {0}", temp.ToString());
        FileInfo file = new FileInfo(temp.ToString());

        // Get the current size of the event log file.
        if (file.Exists)
        {
          sizeKB = file.Length / 1024;
          if ((file.Length % 1024) != 0)
          {
            sizeKB++;
          }
          Console.WriteLine(" Current size = \t {0} kilobytes", sizeKB.ToString());
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine(" Log file path = \t <not set>");
      }
    }

    // Display the maximum size and overflow settings.

    sizeKB = e.MaximumKilobytes;
    Console.WriteLine(" Maximum size = \t {0} kilobytes", sizeKB.ToString());
    Console.WriteLine(" Overflow setting = \t {0}", e.OverflowAction.ToString());

    switch (e.OverflowAction)
    {
      case OverflowAction.OverwriteOlder:
        Console.WriteLine("\t Entries are retained a minimum of {0} days.",
          e.MinimumRetentionDays);
        break;
      case OverflowAction.DoNotOverwrite:
        Console.WriteLine("\t Older entries are not overwritten.");
        break;
      case OverflowAction.OverwriteAsNeeded:
        Console.WriteLine("\t If number of entries equals max size limit, a new event log entry overwrites the oldest entry.");
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}
Shared Sub DisplayEventLogProperties()

  ' Iterate through the current set of event log files,
  ' displaying the property settings for each file.
  Dim eventLogs As EventLog() = EventLog.GetEventLogs()
  
  Dim e As EventLog
  For Each e In eventLogs
   Dim sizeKB As Int64 = 0
   
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("{0}:", e.LogDisplayName)
   Console.WriteLine(" Log name = " + ControlChars.Tab _
             + ControlChars.Tab + " {0}", e.Log)

   Console.WriteLine(" Number of event log entries = {0}", e.Entries.Count.ToString())
   
   ' Determine if there is an event log file for this event log.
   Dim regEventLog As RegistryKey
   regEventLog = Registry.LocalMachine.OpenSubKey( _
       ("System\CurrentControlSet\Services\EventLog\" + e.Log))

   If Not (regEventLog Is Nothing) Then

     Dim temp As Object = regEventLog.GetValue("File")
     If Not (temp Is Nothing) Then

      Console.WriteLine(" Log file path = " + ControlChars.Tab _
                 + " {0}", temp.ToString())
      Dim file As New FileInfo(temp.ToString())
      
      ' Get the current size of the event log file.
      If file.Exists Then
        sizeKB = file.Length / 1024
        If file.Length Mod 1024 <> 0 Then
         sizeKB += 1
        End If
        Console.WriteLine(" Current size = " + ControlChars.Tab _
             + " {0} kilobytes", sizeKB.ToString())
      End If
     Else
      Console.WriteLine(" Log file path = " + ControlChars.Tab _
               + " <not set>")
     End If
   End If
   
   ' Display the maximum size and overflow settings.
   sizeKB = e.MaximumKilobytes
   Console.WriteLine(" Maximum size = " + ControlChars.Tab _
             + " {0} kilobytes", sizeKB.ToString())
   Console.WriteLine(" Overflow setting = " + ControlChars.Tab _
             + " {0}", e.OverflowAction.ToString())
   
   Select Case e.OverflowAction
     Case OverflowAction.OverwriteOlder
      Console.WriteLine(ControlChars.Tab + _
         " Entries are retained a minimum of {0} days.", _
         e.MinimumRetentionDays)
     Case OverflowAction.DoNotOverwrite
      Console.WriteLine(ControlChars.Tab + _
         " Older entries are not overwritten.")
     Case OverflowAction.OverwriteAsNeeded
      Console.WriteLine(ControlChars.Tab + _
         " If number of entries equals max size limit, a new event log entry overwrites the oldest entry.")
     Case Else
   End Select

  Next e

End Sub

Açıklamalar

MinimumRetentionDays Bir olay günlüğü için geçerli ayarı incelemek için özelliğini kullanın. Olay günlüğündeki her girişin korunması gereken en az gün sayısını değiştirmek için kullanın ModifyOverflowPolicy .

Değer, MinimumRetentionDays olay günlüğünün yapılandırılmış taşma davranışına bağlıdır. Bir olay günlüğünün OverflowAction özelliği olarak OverwriteAsNeededMinimumRetentionDays ayarlanırsa, değer 0 olur. Olay günlüğünün OverflowAction özelliği olarak DoNotOverwriteMinimumRetentionDays ayarlanırsa değer -1 olur. Bir olay günlüğünün OverflowAction özelliği olarak ayarlanırsaOverwriteOlderMinimumRetentionDays, değer sıfırdan büyüktür ve olay günlüğü dolu olduğunda olay günlüğü girdilerinin tutulacak gün sayısını temsil eder.

Taşma davranışı yalnızca bir olay günlüğü boyut sınırına ulaştığında oluşur. bir EventLog OverflowAction değeri olarak ayarlandığında OverwriteOlderve olay günlüğü en büyük boyutuna ulaştığında, yeni girişler yalnızca yaşı dönemi aşan MinimumRetentionDays girişlerin yerini alabilirlerse yazılır. Olay günlüğü düzenli olarak arşivlendiğinde olay girdilerinin en düşük süre boyunca saklanması uygundur. Aksi takdirde, olay günlüğü sınırına ulaştığında yeni girdileri kaybetme riskiyle karşı karşıya olursunuz. Yeni olay bilgilerinin kaybolmasını önlemek için, belirli bir olay günlüğü için arşiv zamanlamanıza göre olaylar için en düşük saklama günlerini ayarlayın.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.