DirectoryEntry.ObjectSecurity Özellik

Tanım

Bu giriş için güvenlik tanımlayıcısını alır veya ayarlar.

public:
 property System::DirectoryServices::ActiveDirectorySecurity ^ ObjectSecurity { System::DirectoryServices::ActiveDirectorySecurity ^ get(); void set(System::DirectoryServices::ActiveDirectorySecurity ^ value); };
public System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity ObjectSecurity { get; set; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.DirectoryServices.DSDescription("DSObjectSecurity")]
public System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity ObjectSecurity { get; set; }
member this.ObjectSecurity : System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity with get, set
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.DirectoryServices.DSDescription("DSObjectSecurity")>]
member this.ObjectSecurity : System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity with get, set
Public Property ObjectSecurity As ActiveDirectorySecurity

Özellik Değeri

ActiveDirectorySecurity

ActiveDirectorySecurity Bu dizin girdisi için güvenlik tanımlayıcısını temsil eden bir nesne.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır