WSTrustMessage.KeyWrapAlgorithm Özellik

Tanım

wst:KeyWrapAlgorithm öğesinin içeriğini alır veya ayarlar.

public:
 property System::String ^ KeyWrapAlgorithm { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string KeyWrapAlgorithm { get; set; }
member this.KeyWrapAlgorithm : string with get, set
Public Property KeyWrapAlgorithm As String

Özellik Değeri

String

Anahtar sarmalama algoritmasını tanımlayan URI'yi içeren bir dize.

Açıklamalar

Bu isteğe bağlı URI, STS bağlı olan taraf için verilen belirteci asimetrik bir anahtar kullanarak şifrelediğinde anahtar sarmalama için kullanılacak istenen algoritmayı gösterir.

Şunlara uygulanır