PersistenceModeAttribute.GetHashCode Yöntem

Tanım

Bir öznitelik için PersistenceModeAttribute karma değer sağlar.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

öğesine atanacak PersistenceModeAttributekarma değer.

Şunlara uygulanır