TextParagraphProperties.TextMarkerProperties Özellik

Tanım

Paragraftaki ilk satırın işaretleyici özelliklerini belirten bir değer alır.

public:
 abstract property System::Windows::Media::TextFormatting::TextMarkerProperties ^ TextMarkerProperties { System::Windows::Media::TextFormatting::TextMarkerProperties ^ get(); };
public abstract System.Windows.Media.TextFormatting.TextMarkerProperties TextMarkerProperties { get; }
member this.TextMarkerProperties : System.Windows.Media.TextFormatting.TextMarkerProperties
Public MustOverride ReadOnly Property TextMarkerProperties As TextMarkerProperties

Özellik Değeri

TextMarkerProperties

Bir TextMarkerProperties değer.

Şunlara uygulanır