Order By Tümcesi (Visual Basic)

Sorgu sonucunun sıralama düzenini belirtir.

Syntax

Order By orderExp1 [ Ascending | Descending ] [, orderExp2 [...] ]

Bölümler

orderExp1 Gerekli. Geçerli sorgu sonucundan döndürülen değerlerin nasıl sıralandığını tanımlayan bir veya daha fazla alan. Alan adları virgülle (,) ayrılmalıdır. veya Descending anahtar sözcüklerini kullanarak Ascending her alanı artan veya azalan düzende sıralanmış olarak tanımlayabilirsiniz. Hiçbir Ascending veya Descending anahtar sözcük belirtilmezse, varsayılan sıralama düzeni artan düzendedir. Sıralama düzeni alanlarına soldan sağa öncelik verilir.

Açıklamalar

Sorgunun Order By sonuçlarını sıralamak için yan tümcesini kullanabilirsiniz. Order By yan tümcesi, sonucu yalnızca geçerli kapsam için aralık değişkenine göre sıralayabilir. Örneğin, yan tümcesi bir Select sorgu ifadesinde bu kapsam için yeni yineleme değişkenleri içeren yeni bir kapsam ekler. Sorgudaki bir Select yan tümceden önce tanımlanan aralık değişkenleri yan tümceden Select sonra kullanılamaz. Bu nedenle, sonuçlarınızı yan tümcesinde Select bulunmayan bir alana göre sıralamak istiyorsanız, yan tümcesini Order By yan tümcesinin Select önüne koymanız gerekir. Bunu yapmanız gereken durumlardan biri, sorgunuzu sonucun bir parçası olarak döndürülmeyen alanlara göre sıralamak istemenizdir.

Bir alanın artan ve azalan sırası, alanın veri türü için arabirimin IComparable uygulanması tarafından belirlenir. Veri türü arabirimi uygulamazsa IComparable , sıralama düzeni yoksayılır.

Örnek 1

Aşağıdaki sorgu ifadesi, koleksiyon için bir From aralık değişkeni book bildirmek üzere bir yan tümcesi books kullanır. Order By yan tümcesi sorgu sonucunu fiyata göre artan düzende (varsayılan) sıralar. Aynı fiyata sahip kitaplar başlığa göre artan düzende sıralanır. Select yan tümcesi, sorgu tarafından döndürülen değerler olarak ve Price özelliklerini seçerTitle.

Dim titlesAscendingPrice = From book In books
              Order By book.Price, book.Title
              Select book.Title, book.Price

Örnek 2

Aşağıdaki sorgu ifadesi, sorgu sonucunu azalan düzende fiyata göre sıralamak için yan tümcesini kullanır Order By . Aynı fiyata sahip kitaplar başlığa göre artan düzende sıralanır.

Dim titlesDescendingPrice = From book In books
              Order By book.Price Descending, book.Title
              Select book.Title, book.Price

Örnek 3

Aşağıdaki sorgu ifadesinde kitap başlığını, fiyatını, yayımlama tarihini ve yazarı seçmek için bir Select yan tümcesi kullanılır. Ardından, yeni kapsam için aralık değişkeninin , Price, PublishDateve Author alanlarını doldururTitle. Order By yan tümcesi, yeni aralık değişkenini yazar adına, kitap başlığına ve ardından fiyata göre sıralar. Her sütun varsayılan düzende (artan) sıralanır.

Dim bookOrders =
 From book In books
 Select book.Title, book.Price, book.PublishDate, book.Author
 Order By Author, Title, Price

Ayrıca bkz.