ConvertFrom-StringData

Bir veya daha fazla anahtar ve değer çifti içeren bir dizeyi karma tabloya dönüştürür.

Syntax

ConvertFrom-StringData
        [-StringData] <String>
        [[-Delimiter] <Char>]
        [<CommonParameters>]

Description

cmdlet'i ConvertFrom-StringData bir veya daha fazla anahtar ve değer çifti içeren bir dizeyi karma tabloya dönüştürür. Her anahtar-değer çiftinin ayrı bir satırda olması gerektiğinden, giriş biçimi olarak genellikle here-strings kullanılır. Varsayılan olarak , anahtardeğerden eşittir işareti (=) karakteriyle ayrılmalıdır.

ConvertFrom-StringData Cmdlet, bir betiğin veya işlevin VERİ bölümünde kullanılabilecek güvenli bir cmdlet olarak kabul edilir. DATA bölümünde kullanıldığında, dizenin içeriği DATA bölümünün kurallarına uygun olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. about_Data_Sections.

ConvertFrom-StringData geleneksel makine çevirisi araçları tarafından izin verilen kaçış karakteri dizilerini destekler. Yani, cmdlet normalde bir betikteki bir satırın sonuna işaret eden PowerShell backtick karakteri () yerine Regex.Unescape Yöntemini kullanarak dize verilerinde ters eğik çizgileri\ (`) kaçış karakterleri olarak yorumlayabilir. Buradaki dizenin içinde, ters köşe karakteri çalışmaz. Ayrıca, sonuçlarınızda sabit bir ters eğik çizgiyi, aşağıdaki gibi bir önceki ters eğik çizgiyle kaçarak koruyabilirsiniz: \\. Dosya yollarında yaygın olarak kullanılanlar gibi sıralanmamış ters eğik çizgi karakterleri sonuçlarınızda geçersiz kaçış dizileri olarak işlenebilir.

PowerShell 7 Sınırlayıcı parametresini ekler.

Örnekler

Örnek 1: Tek tırnaklı bir here-string'i karma tabloya dönüştürme

Bu örnek, kullanıcı iletilerinin tek tırnaklı bir here-string'ini karma tabloya dönüştürür. Tek tırnaklı dizede, değişkenler yerine değerler alınmaz ve ifadeler değerlendirilmez. cmdlet'i ConvertFrom-StringData değişkenindeki $Here değeri karma tabloya dönüştürür.

$Here = @'
Msg1 = The string parameter is required.
Msg2 = Credentials are required for this command.
Msg3 = The specified variable does not exist.
'@
ConvertFrom-StringData -StringData $Here

Name              Value
----              -----
Msg3              The specified variable does not exist.
Msg2              Credentials are required for this command.
Msg1              The string parameter is required.

Örnek 2: Farklı bir sınırlayıcı kullanarak dize verilerini dönüştürme

Bu örnekte, sınırlayıcı olarak farklı bir karakter kullanan dize verilerinin nasıl dönüştürüldüğü gösterilmektedir. Bu örnekte, dize verileri sınırlayıcı olarak kanal karakterini (|) kullanıyor.

$StringData = @'
color|red
model|coupe
year|1965
condition|mint
'@
$carData = ConvertFrom-StringData -StringData $StringData -Delimiter '|'
$carData

Name              Value
----              -----
condition           mint
model             coupe
color             red
year              1965

Örnek 3: Açıklama içeren bir here-string'i dönüştürme

Bu örnek, bir açıklama ve birden çok anahtar-değer çifti içeren bir here-string'i karma tabloya dönüştürür.

ConvertFrom-StringData -StringData @'
Name = Disks.ps1

# Category is optional.

Category = Storage
Cost = Free
'@

Name              Value
----              -----
Cost              Free
Category            Storage
Name              Disks.ps1

StringData parametresinin değeri, here-string içeren bir değişken yerine bir here-string değeridir. Her iki biçim de geçerlidir. here-string dizelerinden biri hakkında bir açıklama içerir. ConvertFrom-StringData tek satırlı açıklamaları yoksayar, ancak # karakter satırdaki ilk boşluk olmayan karakter olmalıdır. satırından sonraki # tüm karakterler yoksayılır.

Örnek 4: Dizeyi karma tabloya dönüştürme

Bu örnek, normal bir çift tırnaklı dizeyi (here-string değil) karma tabloya dönüştürür ve değişkene $A kaydeder.

$A = ConvertFrom-StringData -StringData "Top = Red `n Bottom = Blue"
$A

Name       Value
----       -----
Bottom      Blue
Top       Red

Her anahtar-değer çiftinin ayrı bir satırda olması gerektiği koşulunu karşılamak için dize, çiftleri ayırmak için PowerShell yeni satır karakterini (`n ) kullanır.

Örnek 5: Betiğin VERİ bölümünde ConvertFrom-StringData kullanma

Bu örnekte, betiğin ConvertFrom-StringDataDATA bölümünde kullanılan bir komut gösterilmektedir. VERİ bölümünün altındaki deyimler metni kullanıcıya görüntüler.

$TextMsgs = DATA {
ConvertFrom-StringData @'
Text001 = The $Notebook variable contains the name of the user's system notebook.
Text002 = The $MyNotebook variable contains the name of the user's private notebook.
'@
}
$TextMsgs

Name       Value
----       -----
Text001     The $Notebook variable contains the name of the user's system notebook.
Text002     The $MyNotebook variable contains the name of the user's private notebook.

Metin değişken adları içerdiğinden, değişkenlerin tam anlamıyla yorumlanması ve genişletilmemesi için tek tırnaklı bir dize içine alınması gerekir. VERİ bölümünde değişkenlere izin verilmez.

Örnek 6: Dize geçirmek için işlem hattı işlecini kullanma

Bu örnekte, öğesine bir dize göndermek için işlem hattı işlecini (|) kullanabileceğiniz gösterilmektedir ConvertFrom-StringData. değişkeninin $Here değeri öğesine ve sonucu değişkene $Hash yöneltilirConvertFrom-StringData.

$Here = @'
Msg1 = The string parameter is required.
Msg2 = Credentials are required for this command.
Msg3 = The specified variable does not exist.
'@
$Hash = $Here | ConvertFrom-StringData
$Hash

Name   Value
----   -----
Msg3   The specified variable does not exist.
Msg2   Credentials are required for this command.
Msg1   The string parameter is required.

Örnek 7: Yeni satırlar eklemek ve karakterleri döndürmek için kaçış karakterleri kullanma

Bu örnekte, kaynak verilerde yeni satırlar oluşturmak ve karakterleri döndürmek için kaçış karakterlerinin kullanımı gösterilmektedir. Çıkış sırası \n , sonuçta elde edilen karma tablodaki bir ad veya öğeyle ilişkili bir metin bloğu içinde yeni satırlar oluşturmak için kullanılır.

ConvertFrom-StringData @"
Vincentio = Heaven doth with us as we with torches do,\nNot light them for themselves; for if our virtues\nDid not go forth of us, 'twere all alike\nAs if we had them not.
Angelo = Let there be some more test made of my metal,\nBefore so noble and so great a figure\nBe stamp'd upon it.
"@ | Format-List

Name : Angelo
Value : Let there be some more test made of my metal,
    Before so noble and so great a figure
    Be stamp'd upon it.

Name : Vincentio
Value : Heaven doth with us as we with torches do,
    Not light them for themselves; for if our virtues
    Did not go forth of us, 'twere all alike
    As if we had them not.

Örnek 8: Dosya yolunu doğru şekilde işlemek için ters eğik çizgi kaçış karakteri kullanma

Bu örnekte, bir dosya yolunun sonuçta ConvertFrom-StringData elde edilen karma tabloda doğru şekilde işlenmesine izin vermek için dize verilerinde ters eğik çizgi kaçış karakterinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Çift ters eğik çizgi, değişmez değer ters eğik çizgi karakterlerinin karma tablo çıkışında doğru şekilde işlenmesini sağlar.

ConvertFrom-StringData "Message=Look in c:\\Windows\\System32"

Name              Value
----              -----
Message            Look in c:\Windows\System32

Parametreler

-Delimiter

Anahtarı dönüştürülen dizedeki değer verilerinden ayırmak için kullanılan karakter. Varsayılan sınırlayıcı eşittir işareti (=) karakteridir. Bu parametre PowerShell 7'ye eklendi.

Type:Char
Position:0
Default value:'='
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-StringData

Dönüştürülecek dizeyi belirtir. Bu parametreyi kullanabilir veya bir dizeyi öğesine yöneltebilirsiniz ConvertFrom-StringData. Parametre adı isteğe bağlıdır.

Bu parametrenin değeri, bir veya daha fazla anahtar-değer çifti içeren bir dize olmalıdır. Her anahtar-değer çifti ayrı bir satırda olmalıdır veya her çift yeni satır karakterleriyle (`n ) ayrılmalıdır.

Dizeye açıklamalar ekleyebilirsiniz, ancak açıklamalar anahtar-değer çifti ile aynı satırda olamaz. ConvertFrom-StringData tek satırlı açıklamaları yoksayar. Karakter, # satırdaki ilk boşluk olmayan karakter olmalıdır. satırından sonraki # tüm karakterler yoksayılır. Açıklamalar karma tabloya dahil değildir.

Here-string, bir veya daha fazla satırdan oluşan bir dizedir. Here-string içindeki tırnak işaretleri, tam anlamıyla dize verilerinin bir parçası olarak yorumlanır. Daha fazla bilgi için bkz. about_Quoting_Rules.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Girişler

String

Anahtar-değer çifti içeren bir dizeyi bu cmdlet'e yöneltebilirsiniz.

Çıkışlar

Hashtable

Bu cmdlet, anahtar-değer çiftlerinden oluşturduğu bir karma tablo döndürür.

Notlar

Here-string, tırnak işaretlerinin tam anlamıyla yorumlandığı bir veya daha fazla satırdan oluşan bir dizedir.

Bu cmdlet, kullanıcı iletilerini birden çok konuşulan dilde görüntüleyen betiklerde yararlı olabilir. Metin dizelerini kaynak dosyalarında olduğu gibi koddan yalıtmak ve metin dizelerini çeviri araçlarında kullanmak üzere biçimlendirmek için sözlük stili karma tablolarını kullanabilirsiniz.