Aracılığıyla paylaş


ConvertTo-Xml

Bir nesnenin XML tabanlı gösterimini oluşturur.

Syntax

ConvertTo-Xml
       [-Depth <Int32>]
       [-InputObject] <PSObject>
       [-NoTypeInformation]
       [-As <String>]
       [<CommonParameters>]

Description

Cmdlet, ConvertTo-Xml bir veya daha fazla .NET nesnesinin XML tabanlı bir gösterimini oluşturur. Bu cmdlet'i kullanmak için, bir veya daha fazla nesneyi cmdlet'e kanal veya InputObject parametresini kullanarak nesneyi belirtin.

Birden çok nesne gönderdiğinizde ConvertTo-Xml veya InputObject parametresini kullandığınızda, ConvertTo-Xml tüm nesnelerin gösterimlerini içeren tek bir bellek içi XML belgesi döndürür.

Bu cmdlet Export-Clixml'ye benzer, ancak Export-Clixml sonuçta elde edilen XML'yi Import-Clixml ile nesneler olarak yeniden aktarılabilir bir Ortak Dil Altyapısı (CLI) dosyasında depolar. ConvertTo-Xml bir XML belgesinin bellek içi gösterimini döndürdüğünden, belgeyi PowerShell'de işlemeye devam edebilirsiniz. ConvertTo-Xml nesneleri CLI XML'e dönüştürme seçeneği yoktur.

Örnekler

Örnek 1: Tarihi XML'ye dönüştürme

Get-Date | ConvertTo-Xml

Bu komut geçerli tarihi ( DateTime nesnesi) XML'ye dönüştürür.

Örnek 2: İşlemleri XML'ye dönüştürme

ConvertTo-Xml -As "Document" -InputObject (Get-Process) -Depth 3

Bu komut, bilgisayardaki tüm işlemleri temsil eden işlem nesnelerini bir XML belgesine dönüştürür. Nesneler üç düzey derinliğe genişletilir.

Parametreler

-As

Çıkış biçimini belirler. Bu parametrenin kabul edilebilir değerleri şunlardır:

 • String - Tek bir dize döndürür.
 • Stream - Bir dize dizisi döndürür.
 • Document - Bir XmlDocument nesnesi döndürür.

Varsayılan değer şudur: Document.

Type:String
Accepted values:Stream, String, Document
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Depth

XML gösterimine kaç kapsanan nesne düzeyi eklendiğini belirtir. Varsayılan değer 1 şeklindedir.

Örneğin, nesnenin özellikleri de nesneler içeriyorsa, kapsanan nesnelerin özelliklerinin XML gösterimini kaydetmek için 2 derinliği belirtmeniz gerekir.

Types.ps1xml dosyalarındaki nesne türü için varsayılan değer geçersiz kılınabilir. Daha fazla bilgi için bkz . about_Types.ps1xml.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Dönüştürülecek nesneyi belirtir. Nesneleri içeren bir değişken girin veya nesneleri alan bir komut veya ifade yazın. Nesneleri öğesine ConvertTo-XMLde yöneltebilirsiniz.

Type:PSObject
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-NoTypeInformation

Nesne düğümlerinden Type özniteliğini atlar.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Girişler

PSObject

Herhangi bir nesneyi bu cmdlet'e yöneltebilirsiniz

Çıkışlar

String

As parametresini kullanıp değerini stringolarak ayarladığınızda, bu cmdlet XML'yi dize olarak döndürür. değeri olduğunda stream, bu cmdlet bir dize dizisi döndürür.

XmlDocument

Varsayılan olarak, bu cmdlet bir XML belgesi döndürür.