Get-FormatData

Geçerli oturumdaki biçimlendirme verilerini alır.

Syntax

Get-FormatData
  [[-TypeName] <String[]>]
  [-PowerShellVersion <Version>]
  [<CommonParameters>]

Description

Get-FormatData Cmdlet, geçerli oturumdaki biçimlendirme verilerini alır.

Oturumdaki biçimlendirme verileri, dizindekiler $PSHOME gibi biçimlendirme dosyalarından verileri Format.ps1xml biçimlendirmeyi, oturuma içeri aktardığınız modüllerin verilerini biçimlendirmeyi ve cmdlet'ini kullanarak oturumunuza aktardığınız komutların verilerini biçimlendirmeyi Import-PSSession içerir.

Biçimlendirme verilerini incelemek için bu cmdlet'i kullanabilirsiniz. Ardından, nesneleri seri hale getirmek, XML'ye dönüştürmek ve dosyalara kaydetmek için cmdlet'ini Format.ps1xml kullanabilirsinizExport-FormatData.

PowerShell'de dosyaları biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz . about_Format.ps1xml.

Örnekler

Örnek 1: Tüm biçimlendirme verilerini alma

Bu örnek oturumdaki tüm biçimlendirme verilerini alır.

Get-FormatData

Örnek 2: Biçimlendirme verilerini tür adına göre alma

Bu örnek, adları ile System.Management.Automation.Cmdbaşlayan veri öğelerini biçimlendirmeyi alır.

Get-FormatData -TypeName 'System.Management.Automation.Cmd*'

Örnek 3: Biçimlendirme veri nesnesini inceleme

Bu örnekte, bir biçimlendirme veri nesnesinin nasıl alınıp özellikleri incelendiği gösterilmektedir.

$F = Get-FormatData -TypeName 'System.Management.Automation.Cmd*'
$F

TypeName    FormatViewDefinition
--------    --------------------
HelpInfoShort  {help , TableControl}

$F.FormatViewDefinition[0].control

Headers     : {System.Management.Automation.TableControlColumnHeader,
          System.Management.Automation.TableControlColumnHeader,
          System.Management.Automation.TableControlColumnHeader,
          System.Management.Automation.TableControlColumnHeader}
Rows       : {System.Management.Automation.TableControlRow}
AutoSize     : False
HideTableHeaders : False
GroupBy     :
OutOfBand    : False

$F.FormatViewDefinition[0].control.Headers

Label    Alignment Width
-----    --------- -----
CommandType Undefined  15
Name    Undefined  50
Version   Undefined  10
Source   Undefined   0

Örnek 4: Biçimlendirme verilerini alma ve dışarı aktarma

Bu örnekte, bir modül tarafından eklenen biçimlendirme verilerinin nasıl kullanılacağı Get-FormatData ve Export-FormatData dışarı aktarıldığını gösterilmektedir.

$A = Get-FormatData
Import-Module bitstransfer
$B = Get-FormatData
Compare-Object $A $B

InputObject                        SideIndicator
-----------                        -------------
Microsoft.BackgroundIntelligentTransfer.Management.BitsJob =>

Get-FormatData *bits* | Export-FormatData -FilePath c:\test\bits.format.ps1xml
Get-Content c:\test\bits.format.ps1xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Configuration><ViewDefinitions>
<View><Name>Microsoft.BackgroundIntelligentTransfer.Management.BitsJob</Name>
...

İlk dört komut, BitsTransfer modülünün oturuma eklediği biçim türünü tanımlamak için , Import-Moduleve Compare-Object cmdlet'lerini kullanırGet-FormatData.

Beşinci komut, BitsTransfer modülünün eklediği biçim türünü almak için cmdlet'ini kullanırGet-FormatData. Biçim türü nesnesini cmdlet'e Export-FormatData göndermek için bir işlem hattı işleci (|) kullanır ve bu da onu XML'ye geri dönüştürür ve belirtilen format.ps1xml dosyaya kaydeder.

Son komut, dosya içeriğinin bir alıntısını format.ps1xml gösterir.

Örnek 5: Belirtilen PowerShell sürümüne göre biçimlendirme verilerini alma

Bu örnekte, belirtilen TypeName ve PowerShell sürümü için biçim verilerini almak için nasıl kullanılacağı Get-FormatData gösterilmektedir.

Get-FormatData -TypeName 'Microsoft.Powershell.Utility.FileHash' -PowerShellVersion $PSVersionTable.PSVersion

TypeNames                FormatViewDefinition
---------                --------------------
{Microsoft.Powershell.Utility.FileHash} {Microsoft.Powershell.Utility.FileHash}

Parametreler

-PowerShellVersion

Biçimlendirme verileri için bu cmdlet'in aldığı PowerShell sürümünü belirtin. Noktayla ayrılmış iki basamaklı bir sayı girin.

Bu parametre, PowerShell'in eski sürümlerini çalıştıran bilgisayarlara uzaktan erişim sağlarken uyumluluğu geliştirmek için PowerShell 5.1'e eklendi.

Type:Version
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-TypeName

Bu cmdlet'in biçimlendirme verileri için aldığı tür adlarını belirtir. Tür adlarını girin. Joker karakterlere izin verilir.

Type:String[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:True

Girişler

None

Nesneleri bu cmdlet'e yöneltemezsiniz.

Çıkışlar

ExtendedTypeDefinition