Nesnelerin parçalarını seçme

Cmdlet'ini Select-Object kullanarak, bunları oluşturmak için kullandığınız nesnelerden seçilen özellikleri içeren yeni, özel PowerShell nesneleri oluşturabilirsiniz. Win32_LogicalDisk WMI sınıfının yalnızca Name ve FreeSpace özelliklerini içeren yeni bir nesne oluşturmak için aşağıdaki komutu yazın:

Get-CimInstance -Class Win32_LogicalDisk |
  Select-Object -Property Name, FreeSpace
Name   FreeSpace
----   ---------
C:   50664845312

ile Select-Object, FreeSpace'i bayt yerine gigabayt cinsinden görüntülemek için hesaplanan özellikler oluşturabilirsiniz.

Get-CimInstance -Class Win32_LogicalDisk |
  Select-Object -Property Name, @{
    label='FreeSpace'
    expression={($_.FreeSpace/1GB).ToString('F2')}
  }
Name  FreeSpace
----  ---------
C:   47.18