Software Update Configurations - Delete

belirli bir yazılım güncelleştirme yapılandırmasını silin.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Automation/automationAccounts/{automationAccountName}/softwareUpdateConfigurations/{softwareUpdateConfigurationName}?api-version=2019-06-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
automationAccountName
path True
  • string

Otomasyon hesabının adı.

resourceGroupName
path True
  • string

Azure Kaynak grubunun adı.

Regex pattern: ^[-\w\._]+$

softwareUpdateConfigurationName
path True
  • string

Oluşturulacak yazılım güncelleştirme yapılandırmasının adı.

subscriptionId
path True
  • string

Microsoft Azure aboneliği benzersiz olarak tanımlayan abonelik kimlik bilgilerini alır. Abonelik kimliği, her hizmet çağrısı için URI'nin bir parçasını oluşturur.

api-version
query True
  • string

İstemci Api Sürümü.

İstek Başlığı

Name Required Type Description
clientRequestId
  • string

Bu özel istemci isteğini tanımlar.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Yazılım güncelleştirme yapılandırması silindi.

204 No Content

Yazılım güncelleştirme yapılandırması yok.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan otomasyon hatası yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

OAuth2 Flow Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Delete software update configuration

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/51766542-3ed7-4a72-a187-0c8ab644ddab/resourceGroups/mygroup/providers/Microsoft.Automation/automationAccounts/myaccount/softwareUpdateConfigurations/mypatch?api-version=2019-06-01

Sample Response

Tanımlar

ErrorResponse

İşlem hatasının hata yanıtı

Name Type Description
code
  • string

Hata kodu

message
  • string

İşlemin neden başarısız olduğunu belirten hata iletisi.