Sql Resources - Delete Sql Role Definition

Mevcut bir Azure Cosmos DB SQL Rol Tanımını siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/{accountName}/sqlRoleDefinitions/{roleDefinitionId}?api-version=2021-04-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
accountName
path True
  • string

Cosmos db veritabanı hesap adı.

Regex pattern: ^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*

resourceGroupName
path True
  • string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

roleDefinitionId
path True
  • string

Rol Tanımı için GUID.

subscriptionId
path True
  • string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True
  • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Rol Tanımı silme işlemi başarıyla tamamlandı.

202 Accepted

Rol Tanımı silme isteği kabul edildi ve zaman uyumsuz olarak tamamlanacak.

204 No Content

İstenen Rol Tanımı yok.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

OAuth2 Flow Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation Kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

CosmosDBSqlRoleDefinitionDelete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/mySubscriptionId/resourceGroups/myResourceGroupName/providers/Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/myAccountName/sqlRoleDefinitions/myRoleDefinitionId?api-version=2021-04-01-preview

Sample Response

Tanımlar

CloudError

Hizmetten bir hata yanıtı.

ErrorResponse

Hata Yanıtı.

CloudError

Hizmetten bir hata yanıtı.

Name Type Description
error

Hata Yanıtı.

ErrorResponse

Hata Yanıtı.

Name Type Description
code
  • string

Hata kodu.

message
  • string

İşlemin neden başarısız olduğunu belirten hata iletisi.