Aracılığıyla paylaş


Workflow Triggers - Get Schema Json

Tetikleyici şemasını JSON olarak alın.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/workflows/{workflowName}/triggers/{triggerName}/schemas/json?api-version=2016-06-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubu adı.

subscriptionId
path True

string

Abonelik kimliği.

triggerName
path True

string

İş akışı tetikleyici adı.

workflowName
path True

string

İş akışı adı.

api-version
query True

string

API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

JsonSchema

Tamam

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

Get trigger schema

Örnek isteği

GET https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/test-resource-group/providers/Microsoft.Logic/workflows/test-workflow/triggers/manual/schemas/json?api-version=2016-06-01

Örnek yanıt

{
  "title": "testworkflow",
  "content": "{}"
}

Tanımlar

JsonSchema

JSON şeması.

Name Tür Description
content

string

JSON içeriği.

title

string

JSON başlığı.