Snapshot Policies - Delete

Anlık görüntü ilkesini silme

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/{accountName}/snapshotPolicies/{snapshotPolicyName}?api-version=2023-05-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
accountName
path True

string

NetApp hesabının adı

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]{0,127}$

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

snapshotPolicyName
path True

string

Anlık görüntü ilkesinin adı

subscriptionId
path True

string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Tamam

202 Accepted

Kabul edildi -- İstek oluşturma veya güncelleştirme kabul edildi; işlem zaman uyumsuz olarak tamamlanacak

204 No Content

NoContent -- Kaynak yok.

Other Status Codes

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

SnapshotPolicies_Delete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/resourceGroups/resourceGroup/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/accountName/snapshotPolicies/snapshotPolicyName?api-version=2023-05-01

Sample Response

Location: https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/providers/Microsoft.NetApp/locations/eastus/operationResults/616ee961-4042-4935-b4a0-ed6f4dae0172?api-version=2021-10-01&operationResultResponseType=Location