Aracılığıyla paylaş


Snapshot Policies - Delete

Anlık görüntü ilkesini silme

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/{accountName}/snapshotPolicies/{snapshotPolicyName}?api-version=2023-11-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
accountName
path True

string

NetApp hesabının adı

Normal ifade deseni: ^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-_]{0,127}$

resourceGroupName
path True

string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

snapshotPolicyName
path True

string

Anlık görüntü ilkesinin adı

subscriptionId
path True

string

uuid

Hedef aboneliğin kimliği. Değer bir UUID olmalıdır.

api-version
query True

string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Tamam

202 Accepted

Kabul edildi -- İçerik Oluşturucu veya güncelleştirme isteği kabul edildi; işlem zaman uyumsuz olarak tamamlanacak

204 No Content

NoContent -- Kaynak yok.

Other Status Codes

ErrorResponse

İşlemin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Güvenlik

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Tür: oauth2
Akış: implicit
Yetkilendirme URL’si: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Kapsamlar

Name Description
user_impersonation kullanıcı hesabınızın kimliğine bürünme

Örnekler

SnapshotPolicies_Delete

Örnek isteği

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/resourceGroups/resourceGroup/providers/Microsoft.NetApp/netAppAccounts/accountName/snapshotPolicies/snapshotPolicyName?api-version=2023-11-01

Örnek yanıt

Location: https://management.azure.com/subscriptions/D633CC2E-722B-4AE1-B636-BBD9E4C60ED9/providers/Microsoft.NetApp/locations/eastus/operationResults/616ee961-4042-4935-b4a0-ed6f4dae0172?api-version=2023-11-01&operationResultResponseType=Location

Tanımlar

Name Description
ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

ErrorResponse

Hata yanıtı

ErrorAdditionalInfo

Kaynak yönetimi hatası ek bilgileri.

Name Tür Description
info

object

Ek bilgiler.

type

string

Ek bilgi türü.

ErrorDetail

Hata ayrıntısı.

Name Tür Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Hata ek bilgileri.

code

string

Hata kodu.

details

ErrorDetail[]

Hata ayrıntıları.

message

string

Hata iletisi.

target

string

Hata hedefi.

ErrorResponse

Hata yanıtı

Name Tür Description
error

ErrorDetail

Hata nesnesi.