Server Security Alert Policies - Create Or Update

Tehdit algılama ilkesi oluşturur veya güncelleştirir.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/{serverName}/securityAlertPolicies/Default?api-version=2017-12-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
 • string

Kaynak grubunun adı. Ad büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

securityAlertPolicyName
path True

Tehdit algılama ilkesinin adı.

serverName
path True
 • string

Sunucunun adı.

subscriptionId
path True
 • string

Hedef aboneliğin kimliği.

api-version
query True
 • string

Bu işlem için kullanılacak API sürümü.

İstek Gövdesi

Name Required Type Description
properties.state True

İlkenin etkin veya devre dışı durumunu belirtir.

properties.disabledAlerts
 • string[]

Devre dışı bırakılan bir uyarı dizisini belirtir. İzin verilen değerler şunlardır: Sql_Injection, Sql_Injection_Vulnerability, Access_Anomaly

properties.emailAccountAdmins
 • boolean

Uyarının hesap yöneticilerine gönderildiğini belirtir.

properties.emailAddresses
 • string[]

Uyarının gönderileceği e-posta adresleri dizisini belirtir.

properties.retentionDays
 • integer

Tehdit Algılama denetim günlüklerinde tutulacak gün sayısını belirtir.

properties.storageAccountAccessKey
 • string

Tehdit Algılama denetim depolama hesabının tanımlayıcı anahtarını belirtir.

properties.storageEndpoint
 • string

Blob depolama uç noktasını belirtir (ör. https://MyAccount.blob.core.windows.net). Bu blob depolama tüm Tehdit Algılama denetim günlüklerini barındıracaktır.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tehdit algılama ilkesi başarıyla güncelleştirildi.

202 Accepted

Sunucu tehdit algılama ilkesini ayarlamak için istek oluşturuldu.

Other Status Codes

Güvenlik uyarısı ilkelerini ayarlama işleminin neden başarısız olduğunu açıklayan hata yanıtı.

Örnekler

Update a server's threat detection policy with all parameters
Update a server's threat detection policy with minimal parameters

Update a server's threat detection policy with all parameters

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/Default?api-version=2017-12-01

{
 "properties": {
  "state": "Enabled",
  "emailAccountAdmins": true,
  "emailAddresses": [
   "testSecurityAlert@microsoft.com"
  ],
  "disabledAlerts": [
   "Access_Anomaly",
   "Usage_Anomaly"
  ],
  "retentionDays": 5,
  "storageAccountAccessKey": "sdlfkjabc+sdlfkjsdlkfsjdfLDKFTERLKFDFKLjsdfksjdflsdkfD2342309432849328476458/3RSD==",
  "storageEndpoint": "https://mystorage.blob.core.windows.net"
 }
}

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/default",
 "name": "Default",
 "type": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityAlertPolicies",
 "properties": {
  "state": "Enabled",
  "emailAccountAdmins": true,
  "emailAddresses": [
   "testSecurityAlert@microsoft.com"
  ],
  "disabledAlerts": [
   "Access_Anomaly",
   "Usage_Anomaly"
  ],
  "retentionDays": 5,
  "storageEndpoint": "https://mystorage.blob.core.windows.net"
 }
}

Update a server's threat detection policy with minimal parameters

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/Default?api-version=2017-12-01

{
 "properties": {
  "state": "Disabled",
  "emailAccountAdmins": true
 }
}

Sample Response

{
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/securityalert-4799/providers/Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityalert-6440/securityAlertPolicies/default",
 "name": "Default",
 "type": "Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/securityAlertPolicies",
 "properties": {
  "state": "Enabled",
  "emailAccountAdmins": true,
  "emailAddresses": [
   ""
  ],
  "disabledAlerts": [
   ""
  ],
  "retentionDays": 0,
  "storageEndpoint": ""
 }
}

Tanımlar

SecurityAlertPolicyName

Tehdit algılama ilkesinin adı.

ServerSecurityAlertPolicy

Sunucu güvenlik uyarısı ilkesi.

ServerSecurityAlertPolicyState

İlkenin etkin veya devre dışı durumunu belirtir.

SecurityAlertPolicyName

Tehdit algılama ilkesinin adı.

Name Type Description
Default
 • string

ServerSecurityAlertPolicy

Sunucu güvenlik uyarısı ilkesi.

Name Type Description
id
 • string

Kaynağın tam kaynak kimliği. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}

name
 • string

Kaynağın adı

properties.disabledAlerts
 • string[]

Devre dışı bırakılan bir uyarı dizisini belirtir. İzin verilen değerler şunlardır: Sql_Injection, Sql_Injection_Vulnerability, Access_Anomaly

properties.emailAccountAdmins
 • boolean

Uyarının hesap yöneticilerine gönderildiğini belirtir.

properties.emailAddresses
 • string[]

Uyarının gönderileceği e-posta adresleri dizisini belirtir.

properties.retentionDays
 • integer

Tehdit Algılama denetim günlüklerinde tutulacak gün sayısını belirtir.

properties.state

İlkenin etkin veya devre dışı durumunu belirtir.

properties.storageAccountAccessKey
 • string

Tehdit Algılama denetim depolama hesabının tanımlayıcı anahtarını belirtir.

properties.storageEndpoint
 • string

Blob depolama uç noktasını belirtir (ör. https://MyAccount.blob.core.windows.net). Bu blob depolama tüm Tehdit Algılama denetim günlüklerini barındıracaktır.

type
 • string

Kaynağın türü. Örneğin, "Microsoft.Compute/virtualMachines" veya "Microsoft. Depolama/storageAccounts"

ServerSecurityAlertPolicyState

İlkenin etkin veya devre dışı durumunu belirtir.

Name Type Description
Disabled
 • string
Enabled
 • string