Transparent Data Encryption Activities - List By Configuration

Veritabanının saydam veri şifreleme işlemi sonucunu döndürür.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/databases/{databaseName}/transparentDataEncryption/current/operationResults?api-version=2014-04-01

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
databaseName
path True
 • string

Saydam veri şifrelemesinin uygulandığı veritabanının adı.

resourceGroupName
path True
 • string

Kaynağı içeren kaynak grubunun adı. Bu değeri Azure Resource Manager API'sinden veya portaldan alabilirsiniz.

serverName
path True
 • string

Sunucunun adı.

subscriptionId
path True
 • string

Azure aboneliğini tanımlayan abonelik kimliği.

transparentDataEncryptionName
path True

Saydam veri şifreleme yapılandırmasının adı.

api-version
query True
 • string

İstek için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Tamam

Örnekler

List a database's transparent data encryption activities

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/sqlcrudtest-6852/providers/Microsoft.Sql/servers/sqlcrudtest-2080/databases/sqlcrudtest-9187/transparentDataEncryption/current/operationResults?api-version=2014-04-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "properties": {
    "status": "Encrypting",
    "percentComplete": 100
   },
   "name": "current",
   "location": "West US",
   "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/sqlcrudtest-6852/providers/Microsoft.Sql/servers/sqlcrudtest-2080/databases/sqlcrudtest-9187/transparentDataEncryption/current/operationResults/current",
   "type": "Microsoft.Sql/servers/databases/transparentDataEncryption/operationResults"
  }
 ]
}

Tanımlar

TransparentDataEncryptionActivity

Veritabanı saydam veri şifreleme taramayı temsil eder.

TransparentDataEncryptionActivityListResult

Bir liste veritabanı saydam veri şifreleme etkinliği isteğinin yanıtını temsil eder.

TransparentDataEncryptionActivityStatus

Veritabanının durumu.

TransparentDataEncryptionName

Saydam veri şifreleme yapılandırmasının adı.

TransparentDataEncryptionActivity

Veritabanı saydam veri şifreleme taramayı temsil eder.

Name Type Description
id
 • string

Kaynak Kimliği.

location
 • string

Kaynak konumu.

name
 • string

Kaynak adı.

properties.percentComplete
 • number

Bir veritabanı için saydam veri şifreleme taramasının tamamlanma yüzdesi.

properties.status

Veritabanının durumu.

type
 • string

Kaynak türü.

TransparentDataEncryptionActivityListResult

Bir liste veritabanı saydam veri şifreleme etkinliği isteğinin yanıtını temsil eder.

Name Type Description
value

Veritabanı saydam veri şifreleme etkinliklerinin listesi.

TransparentDataEncryptionActivityStatus

Veritabanının durumu.

Name Type Description
Decrypting
 • string
Encrypting
 • string

TransparentDataEncryptionName

Saydam veri şifreleme yapılandırmasının adı.

Name Type Description
current
 • string