Server Trust Groups - Delete

Sunucu güven grubunu siler.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/locations/{locationName}/serverTrustGroups/{serverTrustGroupName}?api-version=2021-08-01-preview

URI Parametreleri

Name In Required Type Description
locationName
path True
 • string

Kaynağın bulunduğu bölgenin adı.

resourceGroupName
path True
 • string

Kaynağı içeren kaynak grubunun adı. Bu değeri Azure Resource Manager API'sinden veya portaldan alabilirsiniz.

serverTrustGroupName
path True
 • string

Sunucu güven grubunun adı.

subscriptionId
path True
 • string

Azure aboneliğini tanımlayan abonelik kimliği.

api-version
query True
 • string

İstek için kullanılacak API sürümü.

Yanıtlar

Name Type Description
200 OK

Sunucu güven grubu başarıyla silindi.

202 Accepted

Kabul edildi

204 No Content

Belirtilen sunucu güven grubu yok.

Other Status Codes

Hata Yanıtları: ***

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalid - İstek gövdesindeki kaynak veya kaynak özellikleri boş veya geçersiz

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalidGroupMembers - İstek gövdesindeki grup üyeleri özelliği boş veya geçersiz

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalidGroupMembersCount - Grup üyeleri özelliğinde geçersiz sayıda sunucu var

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalidServer - Sunucu güven grubu oluşturma istek gövdesindeki verilen serverId alanı boş veya geçersiz

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestDuplicateServer - Sağlanan sunuculardan biri veya daha fazlası yinelenen sunuculardır.

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalidTrustScopes - İstek gövdesindeki güven kapsamı özelliği boş veya geçersiz.

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalidTrustScopesValue - İstek gövdesindeki güven kapsamı özelliği geçersiz bir değere sahip.

 • 400 ServerTrustGroupCreateRequestInvalidGroupMembersCount2 - Grup üyeleri özelliğinde geçersiz sayıda sunucu var

 • 404 ServerTrustGroupNotFound - Belirtilen ada sahip sunucu güven grubu yok.

 • 404 OperationIdNotFound - Kimlikli işlem yok.

 • 404 ResourceNotFound - İstenen kaynak bulunamadı.

 • 404 OperationIdNotFound - Kimlikli işlem yok.

 • 406 ServerTrustGroupMemberIsBusy - '{0}' grup üyesi geçerli bir durumda değil ve Sunucu güven grubu işlemini gerçekleştiremiyor.

 • 406 ServerTrustGroupInInvalidState - '{0}' SQL güven grubu meşgul ve istenen işlemi gerçekleştiremiyor.

 • 406 ServerTrustGroupMemberNotFound - '{0}' grup üyesi bulunamadı, bu nedenle Sunucu güven grubu işlemini gerçekleştiremiyoruz.

 • 409 OperationCancelled - İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.

 • 409 İşlem Kesildi - Aynı kaynakta başka bir işlem tarafından kesildiği için kaynak üzerindeki işlem tamamlanamadı.

 • 500 OperationTimedOut - İşlem zaman aşımına uğradı ve otomatik olarak geri alındı. Lütfen işlemi yeniden deneyin.

Örnekler

Drop server trust group

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default/providers/Microsoft.Sql/locations/Japan East/serverTrustGroups/server-trust-group-test?api-version=2021-08-01-preview

Sample Response