Share via


Databases - Create Or Update

Yeni bir veritabanı oluşturur veya mevcut bir veritabanını güncelleştirir.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Sql/servers/{serverName}/databases/{databaseName}?api-version=2021-11-01

URI Parametreleri

Name İçinde Gerekli Tür Description
databaseName
path True

string

Veritabanının adı.

resourceGroupName
path True

string

Kaynağı içeren kaynak grubunun adı. Bu değeri Azure Resource Manager API'sinden veya portaldan alabilirsiniz.

serverName
path True

string

Sunucunun adı.

subscriptionId
path True

string

Azure aboneliğini tanımlayan abonelik kimliği.

api-version
query True

string

İstek için kullanılacak API sürümü.

İstek Gövdesi

Name Gerekli Tür Description
location True

string

Kaynak konumu.

identity

DatabaseIdentity

Veritabanının Azure Active Directory kimliği.

properties.autoPauseDelay

integer

Veritabanının otomatik olarak duraklatıldığı dakika cinsinden süre. -1 değeri, otomatik duraklamanın devre dışı bırakıldığını gösterir

properties.catalogCollation

CatalogCollationType

Meta veri kataloğu harmanlaması.

properties.collation

string

Veritabanının harmanlaması.

properties.createMode

CreateMode

Veritabanı oluşturma modunu belirtir.

Varsayılan: normal veritabanı oluşturma.

Kopyala: Varolan bir veritabanının kopyası olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, kaynak veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

İkincil: Mevcut bir veritabanının ikincil çoğaltması olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, mevcut birincil veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

PointInTimeRestore: Mevcut bir veritabanının belirli bir nokta yedeklemesini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. mevcut veritabanının kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir ve restorePointInTime belirtilmelidir.

Kurtarma: Coğrafi olarak çoğaltılmış bir yedeklemeyi geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. geri yüklenecek kurtarılabilir veritabanı kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir.

Geri Yükleme: Silinen bir veritabanının yedeğini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId belirtilmelidir. Veritabanının özgün kaynak kimliği sourceDatabaseId ise sourceDatabaseDeletionDate belirtilmelidir. Aksi takdirde sourceDatabaseId geri yüklenebilir bırakılan veritabanı kaynak kimliği olmalıdır ve sourceDatabaseDeletionDate yoksayılır. restorePointInTime, zamanın önceki bir noktasından geri yüklemek için de belirtilebilir.

RestoreLongTermRetentionBackup: Uzun süreli saklama kasasından geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. kurtarma noktası kaynak kimliği olarak recoveryServicesRecoveryPointResourceId belirtilmelidir.

Copy, Secondary ve RestoreLongTermRetentionBackup, DataWarehouse sürümü için desteklenmez.

properties.elasticPoolId

string

Bu veritabanını içeren elastik havuzun kaynak tanımlayıcısı.

properties.federatedClientId

string

Veritabanı CMK senaryosu başına kiracılar arası için kullanılan İstemci kimliği

properties.highAvailabilityReplicaCount

integer

Veritabanıyla ilişkilendirilmiş ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için kullanılan ikincil çoğaltmaların sayısı. Elastik havuz içindeki hiper ölçek veritabanı için geçerli değildir.

properties.isLedgerOn

boolean

Bu veritabanının bir kayıt defteri veritabanı olup olmadığı, veritabanındaki tüm tabloların kayıt defteri tabloları olduğu anlamına gelir. Not: Veritabanı oluşturulduktan sonra bu özelliğin değeri değiştirilemez.

properties.licenseType

DatabaseLicenseType

Bu veritabanı için uygulanacak lisans türü. LicenseIncludedlisansa ihtiyacınız varsa veya BasePrice lisansınız varsa ve Azure Hibrit Avantajı için uygunsanız.

properties.longTermRetentionBackupResourceId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili uzun süreli saklama yedeğinin kaynak tanımlayıcısı.

properties.maintenanceConfigurationId

string

Veritabanına atanan bakım yapılandırma kimliği. Bu yapılandırma, bakım güncelleştirmelerinin gerçekleşeceği dönemi tanımlar.

properties.maxSizeBytes

integer

Veritabanının bayt cinsinden ifade edilen en büyük boyutu.

properties.minCapacity

number

Duraklatılmadıysa, veritabanının her zaman ayıracağı en düşük kapasite

properties.readScale

DatabaseReadScale

Salt okunur yönlendirmenin durumu. Etkinleştirilirse, uygulama amacı bağlantı dizesi salt okunur olarak ayarlanmış bağlantılar aynı bölgedeki salt okunur ikincil çoğaltmaya yönlendirilebilir. Elastik havuz içindeki hiper ölçek veritabanı için geçerli değildir.

properties.recoverableDatabaseId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kurtarılabilir veritabanının kaynak tanımlayıcısı.

properties.recoveryServicesRecoveryPointId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kurtarma noktasının kaynak tanımlayıcısı.

properties.requestedBackupStorageRedundancy

BackupStorageRedundancy

Bu veritabanının yedeklerini depolamak için kullanılacak depolama hesabı türü.

properties.restorableDroppedDatabaseId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili geri yüklenebilen bırakılan veritabanının kaynak tanımlayıcısı.

properties.restorePointInTime

string

Yeni veritabanını oluşturmak için geri yüklenecek kaynak veritabanının zaman noktasını (ISO8601 biçimi) belirtir.

properties.sampleName

SampleName

Bu veritabanını oluştururken uygulanacak örnek şemanın adı.

properties.secondaryType

SecondaryType

İkincil bir veritabanıysa, veritabanının ikincil türü. Geçerli değerler Geo ve Named değerleridir.

properties.sourceDatabaseDeletionDate

string

Veritabanının silindiği saati belirtir.

properties.sourceDatabaseId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kaynak veritabanının kaynak tanımlayıcısı.

properties.sourceResourceId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kaynağın kaynak tanımlayıcısı.

Bu özellik yalnızca DataWarehouse sürümü için desteklenir ve abonelikler arasında geri yüklemeye izin verir.

sourceResourceId belirtildiğinde sourceDatabaseId, recoverableDatabaseId, restoreableDroppedDatabaseId ve sourceDatabaseDeletionDate belirtilmemeli ve CreateMode PointInTimeRestore, Restore veya Recover olmalıdır.

createMode PointInTimeRestore olduğunda, sourceResourceId mevcut veritabanının veya mevcut SQL havuzunun kaynak kimliği olmalı ve restorePointInTime belirtilmelidir.

createMode Geri Yükleme olduğunda, sourceResourceId geri yüklenebilir bırakılan veritabanının veya geri yüklenebilir bırakılan SQL havuzunun kaynak kimliği olmalıdır.

createMode Kurtar olduğunda sourceResourceId kurtarılabilir veritabanının veya kurtarılabilir SQL havuzunun kaynak kimliği olmalıdır.

Kaynak abonelik hedef abonelikten farklı bir kiracıya aitse, "x-ms-authorization-auxiliary" üst bilgisi kaynak kiracı için kimlik doğrulama belirteci içermelidir. "x-ms-authorization-auxiliary" üst bilgisi hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/authenticate-multi-tenant

properties.zoneRedundant

boolean

Bu veritabanının alanlar arası yedekli olup olmadığı, bu veritabanının çoğaltmalarının birden çok kullanılabilirlik alanına yayılacağı anlamına gelir.

sku

Sku

Veritabanı SKU'su.

SKU'ların listesi bölgeye ve destek teklifine göre farklılık gösterebilir. Azure bölgesinde aboneliğiniz için kullanılabilen SKU'ları (SKU adı, katman/sürüm, aile ve kapasite dahil) belirlemek için REST API'yi veya aşağıdaki komutlardan birini kullanın Capabilities_ListByLocation :

az sql db list-editions -l <location> -o table
Get-AzSqlServerServiceObjective -Location <location>
tags

object

Kaynak etiketleri.

Yanıtlar

Name Tür Description
200 OK

Database

Veritabanı başarıyla güncelleştirildi.

201 Created

Database

Veritabanı başarıyla oluşturuldu.

202 Accepted

Veritabanı oluşturma veya güncelleştirme işlemi devam ediyor.

Other Status Codes

Hata Yanıtları: ***

 • 400 InvalidDatabaseCreateOrUpdateRequest - Veritabanı oluşturma veya güncelleştirme işleminin istek gövdesi geçersiz.

 • 400 InvalidResourceId - Geçersiz kaynak tanımlayıcısı.

 • 400 InvalidSourceDatabaseId - Geçersiz kaynak veritabanı tanımlayıcısı.

 • 400 MismatchingResourceGroupNameWithUrl - Sağlanan kaynak grubu adı Url'deki adla eşleşmedi.

 • 400 MismatchingServerNameWithUrl - Sağlanan sunucu adı Url'deki adla eşleşmedi.

 • 400 MismatchingSubscriptionWithUrl - Sağlanan abonelik Url'deki abonelikle eşleşmedi.

 • 400 MissingCollation - Harmanlama gereklidir.

 • 400 MissingMaxSizeBytes - MaxSizeBytes gereklidir.

 • 400 MissingSkuName - Sku adı gereklidir.

 • 400 MissingSourceDatabaseId - Eksik kaynak veritabanı tanımlayıcısı.

 • 400 InvalidLicenseType - Belirtilen lisans türü geçersiz.

 • 400 InvalidSkuName - Geçersiz SKU adı.

 • 400 MismatchedSkuNameAndCapacity - SKU adı ve kapasitesi arasında uyuşmazlık.

 • 400 MismatchedSkuNameAndTier - SKU adı ve katmanı arasındaki uyuşmazlık.

 • 400 MismatchedSkuNameAndFamily - SKU adı ve ailesi arasında uyuşmazlık.

 • Belirtilen oluşturma modunda 400 LedgerNotAllowedWithSpecifiedCreateMode - IsLedgerOn'a izin verilmiyor.

 • 400 LedgerNotAllowedOnSampleDatabase - Örnek veritabanı için IsLedgerOn ile veritabanı oluşturmaya izin verilmez.

 • 400 DatabaseNameDoesNotMatchSourceDatabaseId - Belirtilen veritabanı adı sourceDatabaseId içindeki veritabanı adıyla eşleşmiyor.

 • 400 ElasticPoolNotSupportedForExternalBackupRestore - Dış yedekleme geri yüklemesinde elastik havuz desteklenmiyor

 • 400 InvalidRecoverableDatabaseId - Geçersiz kurtarılabilir veritabanı tanımlayıcısı.

 • 400 InvalidRecoveryServicesRecoveryPointId - Geçersiz kurtarma hizmetleri kurtarma noktası tanımlayıcısı.

 • 400 InvalidRestorableDroppedDatabaseDeletionDate - Geri yüklenebilen bırakılan veritabanı silme tarihi geçersiz

 • 400 InvalidRestorableDroppedDatabaseId - Geçersiz geri yüklenebilen bırakılan veritabanı tanımlayıcısı

 • 400 MissingRecoverableDatabaseId - Kurtarılabilir veritabanı tanımlayıcısı eksik.

 • 400 MissingRecoveryServicesRecoveryPointId - Eksik kurtarma hizmetleri kurtarma noktası kimliği.

 • 400 MissingRestorableDroppedDatabaseId - RestorableDroppedDatabaseId eksik

 • 400 MissingRestorePointInTime - Zaman içinde eksik geri yükleme noktası

 • 400 MissingSourceDatabaseDeletionDate - Kaynak veritabanı silme tarihi eksik

 • 400 MissingStorageContainerSasToken - Eksik depolama kapsayıcısı SAS belirteci

 • 400 MissingStorageContainerUri - Eksik depolama kapsayıcısı URI'si

 • 400 RestoreableDroppedDatabaseIdGivenForRestoreWithSourceDatabaseId - sourceDatabaseId geri yükleme oluşturma modunda zaten verildiğinde restoreableDroppedDatabaseId belirtilemiyor

 • 400 MultipleIdentitiesOnDatabase - Veritabanı Düzeyinde yalnızca bir kullanıcı tarafından atanan yönetilen kimlik desteklenir.

 • 400 MultipleIdentityDelegationsOnDatabase - Veritabanı Düzeyinde yalnızca bir kimlik temsilcisi desteklenir.

 • 400 MissingPrimaryDelegatedIdentityClientId - Temsilci olarak atanan kimlikleri kullanmak için lütfen birincil temsilci kimlik istemci kimliğini sağlayın.

 • 400 InvalidStandbyGeoReadScale - Kullanıcı, onu desteklemeyen hazır bekleyen coğrafi veritabanında okuma ölçeğini etkinleştirmeye çalıştı.

 • 400 PerDatabaseCMKKeyRotationAttemptedWhileOldThumbprintInUse - Etkin işlemler eski anahtarlarla şifrelenmiş günlüğü tuttuğunda veritabanı düzeyinde TDE Koruyucusu için Anahtar Döndürme engellenir. Bu sorunun geçici çözümüne yönelik olası stratejiler için lütfen aka.ms/azuresqldbkeyrotation bakın.

 • 400 TierChangeUnsupportedDueToMemoryOptimizedObject - Veritabanı, bellek için iyileştirilmiş nesnelere sahip olduğundan sku'sunu güncelleştiremiyor.

 • 400 PerDBCMKNotSupportedWithLTR - Veritabanında Uzun Süreli Yedekleme Saklama etkinleştirildiğinde veritabanı düzeyinde CMK desteklenmez.

 • 400 SourceServerNotFound - CreateDatabaseAsCopy API çağrısında sağlanan kaynak veritabanı kimliğinin sunucu bölümü mevcut bir sunucuyla eşlenemez.

 • 400 ElasticPoolOverStorageUsage - Elastik havuzun depolama sınırına ulaşıldığında veritabanına veri yazmaya çalışılıyor.

 • 400 InvalidDatabaseCreateMode - Veritabanı oluşturmak için geçersiz istek.

 • 400 MissingAsymmetricKeyOnTargetServer - Hedef sunucunun asimetrik anahtara erişimi yok.

 • 400 MismatchingSubscriptionWithUrl - Sağlanan abonelik Url'deki abonelikle eşleşmedi.

 • 400 MultipleDroppedDatabasesWithTheSameName - Sunucuda aynı ada sahip birden çok bırakılan veritabanı bulundu.

 • 400 InvalidAddSecondaryPermission - Kullanıcının belirtilen sunucuya ikincil eklemek için yeterli izni yok.

 • 400 AzureKeyVaultClientError - Azure Key Vault istemcisi bir hatayla karşılaştı.

 • 400 UnsupportedServiceName - Belirtilen ad bir veya daha fazla desteklenmeyen unicode karakter içerdiğinden geçersiz bir ad.

 • 400 AzureKeyVaultClientInfoError - Azure Key Vault istemcisi için bilgi alınırken bir hata oluştu.

 • 400 CurrentDatabaseLogSizeExceedsMaxSize - Kullanıcı veritabanını geçerli kullanımdan daha düşük maksimum günlük boyutuna sahip bir sku olarak değiştirmeye çalıştı.

 • 400 IsLedgerDatabaseIsNotSupportedOnResourceType - Bu kaynak türü için ledger özelliğinin değiştirilmesi desteklenmez.

 • 400 InvalidBackupStorageAccountType - Kullanıcı bir veritabanının oluşturulması/güncelleştirilmesi sırasında zrs/lrs'yi geçirdi, ancak müşteri izin verilenler listesine alınmadığından veya belirtilen bölgede zrs kullanılamadığından başarısız oldu.

 • 400 CannotUpdateToFreeDatabase - Veritabanını ücretsiz sku'ya güncelleştirme desteklenmez.

 • 400 DatabaseInvalidSkuPropertyCombination - İstenen sku'nun özellikleri tutarsız. Lütfen geçerli bir birleşimin belirtildiğini denetleyin. Diğer ayrıntılar için bkz https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/sql/capabilities/listbylocation#serviceobjectivecapability .

 • 400 DatabaseNamedReplicaPerDatabaseLimitExceeded - Kullanıcı, birincil veritabanı başına izin verilen sayıyı aşacak adlandırılmış bir çoğaltma oluşturmayı denedi

 • 400 UnsupportedBackupStorageRedundancyForEdition - İstenen yedekleme depolama yedekliliği sürüm için desteklenmiyor

 • 400 DatabaseIsCurrentlyPinned - Microsoft veritabanınızı altyapı sürümü SQL Server sabitlemiştir. Veritabanınızın üretim sorunlarına isabet etmediğinden emin olmak için, veritabanınızdaki gelecekteki ölçeklendirme işlemleri sabitlenmemiş olana kadar engellenir. Ölçeklendirmeyle ilgili yardım için lütfen Microsoft desteğine başvurun.

 • 400 RestoreTargetEditionSizeInsufficient - Kullanıcı veritabanını kaynağın geçerli ayrılan boyutundan daha küçük bir sürüme geri yüklemeye çalıştı.

 • 400 InvalidSku - Kullanıcı geçersiz bir sku belirtti.

 • 400 InvalidTierSkuCombination - Belirtilen katman belirtilen sku'yu desteklemiyor.

 • 400 ServerNotFound - İstenen sunucu bulunamadı.

 • 400 UnsupportedBackupStorageRedundancy - Belirtilen Yedekleme Depolama Yedekliliği hedef bölgede desteklenmiyor.

 • 400 InvalidIdentityId - Sağlanan bir veya daha fazla kimlik kimliği geçerli ARM kaynak kimlikleri değil. Lütfen geçerli kimlikleri girin ve yeniden deneyin.

 • 400 LTRSterlingToVldbMigrationNotSupported - Hiper Ölçek'te uzun süreli saklama henüz desteklenmediğinden veritabanı için hizmet hedefi Hiper Ölçek olarak değiştirilemez. Lütfen veritabanında uzun süreli saklamayı devre dışı bırakın ve yeniden deneyin.

 • 400 TokenTooLong - Sağlanan belirteç çok uzun.

 • 400 FeatureDisabledOnSelectedEdition - Kullanıcı geçerli veritabanı sürümünde devre dışı bırakılmış bir özelliği kullanmaya çalıştı.

 • 400 OfferDisabledOnSubscription - Abonelik teklifi türünün istenen kaynağı sağlaması kısıtlandı.

 • 400 UnableToCreateGeoChain - Genel muhasebe özetlerinin otomatik olarak karşıya yüklenmesi yapılandırılmış olsa bile kullanıcı ikincil veritabanı (zincirleme) oluşturmaya çalıştı

 • 400 InvalidNumberOfIdentities - Veritabanı Düzeyinde yalnızca bir kullanıcı tarafından atanan yönetilen kimlik desteklenir.

 • 400 DatabaseNamedReplicaChainingNotAllowed - Kullanıcı, izin verilmeyen adlandırılmış bir çoğaltmanın adlandırılmış çoğaltmasını oluşturmaya çalıştı.

 • 400 DatabaseNamedReplicaInvalidOperation - Kullanıcı, adlandırılmış bir çoğaltma üzerinde desteklenmeyen bir işlem denedi.

 • 400 DatabaseNamedReplicaInvalidSourceDatabase - Kullanıcı, kaynak veritabanından farklı bir abonelikte veya bölgede adlandırılmış çoğaltma oluşturmaya çalıştı.

 • 400 InvalidTargetSubregion - Okunamayan bir ikincil sunucunun hedef sunucusu DR ile eşleştirilmiş bir Azure bölgesinde değil.

 • 400 CannotAssignIdentityToMaster - Sistem veritabanına kimlik atanamıyor. Veritabanı kimliği 'master', 'model', 'tempdb', 'msdb' veya 'resource' veritabanlarına atanamaz.

 • 400 PerDatabaseCMKDWNotSupported - Datawarehouse sürümü için veritabanı düzeyinde cmk önizlemede desteklenmez.

 • 400 DatabaseCreationBlockedForNonActivatedCMKServer - ÇALıŞMA alanı etkinleştirilene kadar CMK özellikli çalışma alanları için SQL Havuzu oluşturma işlemleri engellenir. İlk olarak, temizleme korumasını etkinleştirin ve çalışma alanı Yönetilen Kimliğine çalışma alanı anahtarının Azure Key Vault gerekli izinleri (Alma, Sarmalama Anahtarı, Anahtar Kaldırma) verin. Ardından, erişim verdikten sonra çalışma alanınızı etkinleştirin.

 • 400 PartnerServerNotCompatible - Kullanıcı SAWA V1 sunucusundan Sterling sunucusuna veritabanı kopyalamaya çalışıyor veya tam tersi.

 • 400 IncorrectReplicationLinkState - İşlem, veritabanının çoğaltma bağlantısında beklenen bir durumda olmasını bekler.

 • 400 TargetElasticPoolDoesNotExist - Elastik havuz sunucuda yok.

 • 400 ElasticPoolSkuCombinationInvalid - Elastik havuz ve sku yalnızca sku 'ElasticPool' olarak belirtildiğinde birlikte belirtilebilir.

 • 400 ElasticPoolTierCombinationInvalid - Veritabanı katmanı elastik havuz hizmet katmanından farklıdır.

 • 400 ElasticPoolNameRequired - Kullanıcı elastik havuzun adını belirtmeden veritabanını elastik havuz hizmeti hedefine oluşturmaya veya güncelleştirmeye çalıştı.

 • 400 MissingThumbprintCrm - Gerekli bir TDE sertifikası eksik olduğundan CRM veritabanının geri yükleme işlemi başarısız oldu. Lütfen mevcut elastik havuza geri yükleme işlemini yeniden deneyin.

 • 400 ElasticPoolOverStorage - Elastik havuzun depolama sınırına ulaşıldığında veritabanına veri yazmaya çalışma.

 • 400 ElasticPoolInconsistentDtuGuaranteeSettings - Elastik havuzdaki elastik havuzun istenen DTU'larını aşan veritabanları için DTU min sağlamaya çalışılıyor.

 • 400 RestoreTargetEditionSizeInsufficientV2 - Kullanıcı, veritabanını geri yüklenen veritabanının ayrılan boyutundan daha küçük bir sürüme geri yüklemeyi denedi.

 • 400 TierChangeUnsupportedDueToCDCEnabledDatabase - VERITABANı, CDC için etkinleştirildiğinden sku'sunu güncelleştiremiyor.

 • 400 ElasticPoolDatabaseCountOverLimit - Elastik havuzun veritabanı sayısı sınırına ulaşıldığında elastik havuz oluşturmaya veya elastik havuza veritabanı eklemeye çalışılıyor.

 • 400 ResourcePoolStorageLimitHitDuringRestore - Havuzdaki kalan depolama kapasitesi nedeniyle geri yüklenen veritabanı kaynak havuzuna geri yüklenemiyor.

 • 400 CannotChangeToOrFromDataWarehouseTier - Kullanıcı, bir veritabanının sku'sunu DataWarehouse katmanından DataWarehouse olmayan katmanlara (veya tam tersi) değiştirmeye çalıştı.

 • 400 CurrentDatabaseSizeExceedsMaxSize - Kullanıcı bir veritabanı için en büyük boyutu geçerli kullanımdan daha küçük bir boyuta düşürmeye çalıştı.

 • 400 PerDatabaseCMKRestoreNotSupported - Veritabanı düzeyi CMK önizlemede yapılandırıldığında veritabanı geri yüklemesi desteklenmez.

 • 400 PerDatabaseCMKHSNotSupported - Hiper Ölçek sürümü için önizlemede veritabanı düzeyinde CMK desteklenmez.

 • 400 AzureKeyVaultKeyDisabled - Azure Key Vault anahtarı devre dışı bırakıldığından sunucuda işlem tamamlanamadı.

 • 400 PerDatabaseCMKGeoReplicationNotSupported - Veritabanı düzeyinde CMK önizlemede yapılandırıldığında Coğrafi Çoğaltma ve Veritabanı Kopyalama desteklenmez.

 • 400 ElasticPoolDecreaseStorageLimitBelowUsage - Elastik havuzun depolama sınırını depolama kullanımının altında azaltmaya çalışılıyor.

 • 400 AzureKeyVaultInvalidExpirationDate - Azure Key Vault anahtarı son kullanma tarihi geçersiz olduğundan işlem tamamlanamadı.

 • 400 InvalidStandbyGeoEdition - Kullanıcı DTU tabanlı bekleme coğrafi alanı oluşturmaya çalıştı.

 • 400 SecurityAzureKeyVaultUrlNullOrEmpty - Azure Key Vault Uri null veya boş olduğundan işlem tamamlanamadı.

 • 400 ElasticPoolInconsistentVcoreGuaranteeSettings - Veritabanı sayısı ve veritabanı başına en düşük sanal çekirdek sayısı, elastik havuzun istenen sanal çekirdeklerini aşamaz.

 • 400 UpdateNotAllowedOnPausedDatabase - Kullanıcı duraklatılmış bir veritabanında güncelleştirme gerçekleştirmeye çalıştı.

 • 400 GeoRestoreBackupStorageTypeNotSupported - Coğrafi olarak yedekli yedekleme depolaması kullanmak üzere yapılandırılmamış bir veritabanında veritabanı kurtarma istekleri geçersizdir.

 • 400 RestoreHyperscaleToNonHyperscale - Hiper Ölçek veritabanı yedeklemesini Hiper Ölçek olmayan bir hizmet katmanına geri yükleme (veya tam tersi) desteklenmez.

 • 400 SubscriptionDoesNotHaveAccessToServer - Aboneliğin belirtilen sunuculara erişimi yok

 • 400 RecoveryPointDoesNotExist - Belirtilen kurtarma noktası yok veya geçerli değil.

 • 400 AzureKeyVaultNoServerIdentity - Sunucu kimliği doğru yapılandırılmamış.

 • 400 InvalidMaxSizeTierCombination - Belirtilen katman belirtilen veritabanı maksimum boyutunu desteklemiyor.

 • 400 LtrBackupNotFound - Belirtilen uzun süreli saklama yedeklemesi yok.

 • 400 AzureKeyVaultInvalidUri - Azure Key Vault geçersiz bir yanıt. Lütfen geçerli bir Azure Key Vault URI'si kullanın.

 • 400 InvalidPointInTime - Belirtilen zaman noktası veritabanı için geçerli değil.

 • 400 AzureKeyVaultMissingPermissions - Sunucuda Azure Key Vault gerekli izinler eksik.

 • 400 GeoRestoreCannotResolveTargetCluster - Sunucu için hedef küme çözümlenemiyor

 • 400 InvalidReadScaleEdition - Kullanıcı, onu desteklemeyen bir veritabanı türünde okuma ölçeğini etkinleştirmeyi denedi.

 • 400 CannotSpecifyEditionOrSloWhenRestoringToPool - Elastik havuza geri yükleme sırasında hedef hizmet düzeyi hedefinin veya sürümünün belirtilmesi desteklenmez.

 • 400 InvalidReadScaleUnits - Kullanıcı desteklenmeyen bir okuma ölçek değeri sağlamaya çalıştı.

 • 400 RestoreNotSupportedForGeoDrSecondary - Belirli bir noktaya geri yükleme ve veritabanı kurtarma işlemleri şu anda coğrafi ikincil olarak yapılandırılmış veritabanlarında desteklenmez.

 • 400 SecurityAzureKeyVaultInvalidKeyName - Geçersiz bir Sunucu Anahtarı adı nedeniyle işlem tamamlanamadı.

 • 400 RegionDoesNotSupportVersion - Kullanıcı, bu sunucu sürümünün desteklenmediği bir konumda belirtilen sürümün sunucusunu oluşturmayı denedi.

 • 400 GeoSecondaryMaxSizeUpdateFailed - Coğrafi ikincil veritabanı istenen maksimum boyutu desteklemeyen bir SLO'ya ait veya coğrafi ikincil desteklenmeyen bir bölgede veya coğrafi ikincil veritabanında bir güncelleştirme işlemi zaten devam ediyor.

 • 400 AdalGenericError - Azure Active Directory hatasıyla karşılaşıldığından işlem tamamlanamadı.

 • 400 AdalServicePrincipalNotFound - Azure Active Directory kitaplığı Hizmet Sorumlusu bulunamadı hatasıyla karşılaşıldığından işlem tamamlanamadı.

 • 400 InvalidTier - Kullanıcı geçersiz bir katman belirtti.

 • 400 AzureKeyVaultMalformedVaultUri - Sağlanan Key Vault uri geçerli değil.

 • 400 CannotUseReservedDatabaseName - Bu işlemde ayrılmış veritabanı adı kullanılamaz.

 • 400 RequestedDatabaseSizeRequiresShrink - Kullanıcı, veritabanının MAXSIZE değerini geçerli boyuttan daha küçük bir boyuta değiştirmek için ALTER DATABASE MODIFY MAXSIZE girişiminde bulundu.

 • 400 CurrentDatabaseSizeExceedsDbMaxSize - Kullanıcı, veritabanının en büyük boyutunu geçerli kullanımdan daha küçük bir boyuta düşürmeye çalıştı.

 • 400 InvalidServerName - Geçersiz sunucu adı belirtildi.

 • 400 CannotUseTrailingWhitespacesInDatabaseName - Veritabanı adı doğrulaması başarısız oldu.

 • 400 SourceDatabaseEditionCouldNotBeUpgraded - Kaynak veritabanı hedef veritabanından daha yüksek bir sürüme sahip olamaz.

 • 400 SecurityAdalPrincipalCertExpiredError - Azure Key Vault asıl sertifikasının süresi dolduğundan işlem tamamlanamadı.

 • 400 TargetDatabaseEditionCouldNotBeDowngraded - Hedef veritabanının sürümü kaynak veritabanından daha düşük olamaz.

 • 400 UpdateNotAllowedIfGeoDrOperationInProgress - '{1}' sunucusundaki '{0}' veritabanı için kopyalama veya yük devretme işlemi şu anda devam ettiğinden işleme izin verilmiyor.

 • 400 InvalidCollation - Harmanlama sunucu tarafından tanınmıyor.

 • 400 SecurityInvalidAzureKeyVaultRecoveryLevel - Sağlanan Key Vault uri geçerli değil.

 • 400 KeyMaterialNotFoundOnRemoteServer - Uzak sunucunun TDE koruyucusu olarak kullanılan anahtar malzemesine erişimi yok.

 • 400 AzureKeyVaultRsaKeyNotSupported - Sağlanan anahtar kasası desteklenmeyen RSA Anahtar Boyutu veya Anahtar Türü kullanıyor. Desteklenen RSA anahtar boyutu 2048 veya 3072 ve Anahtar Türü RSA veya RSA-HSM'dir.

 • 400 SameKeyMaterialNotFoundOnRemoteServer - İkincil sunucuda birincil sunucunun şifreleme koruyucusunun anahtar malzemesi yoktur.

 • 400 ElasticPoolOverFileSpace - Elastik havuzda yetersiz dosya alanı.

 • 400 PartnerDBNotCompatibleForSGXEnclave - Enklav özellikli veritabanı için GeoDR bağlantısını ayarlama veya SLO'yu güncelleştirme girişimi, yalnızca her iki veritabanı da DC serisi donanım üzerinde çalışırken desteklenir.

 • 400 UpdateNotAllowedInCurrentReplicationState - Veritabanına geçerli çoğaltma durumunda izin verilmiyor.

 • 400 InvalidLicenseType - Kullanıcı desteklenmeyen lisans türüne sahip bir veritabanı veya elastik havuz oluşturmayı veya güncelleştirmeyi denedi.

 • 400 GeoReplicaLimitReached - Çoğaltma başına çoğaltma sınırına ulaşıldı.

 • 400 UnsupportedCapacity - Kullanıcı desteklenmeyen kapasiteyle veritabanı oluşturmaya veya güncelleştirmeye çalıştı.

 • 400 ReplicationSourceAndTargetMustHaveSameName - Çoğaltma kaynağı ve hedef veritabanları aynı ada sahip olmalıdır.

 • 400 ProvisioningDisabled - Kaynak işlemi yetkilisinden gelen hata iletisini olduğu gibi, değişiklik olmadan görüntüler

 • 400 ReplicationSourceAndTargetMustBeInDifferentServers - Çoğaltma kaynağı ve hedef veritabanları farklı mantıksal sunucularda olmalıdır.

 • 400 CannotUpdateIsLedgerDatabase - Mevcut veritabanının ledger özelliği güncelleştirilemiyor.

 • 400 UnableToResolveRemoteServer - Uzak iş ortağı sunucu adı geçersiz bir sunucu adı veya DNS bağlantı sorunları nedeniyle çözümlenemedi.

 • 400 RemoteDatabaseCopyPermission - Kullanıcının belirtilen sunucuda veritabanı kopyası oluşturmak için yeterli izni yok.

 • 400 CannotMoveOrDropSyncMetadataDatabase - Eşitleme meta veri veritabanı olarak kullanılan veritabanı bırakılamıyor.

 • 400 SecurityAzureKeyVaultGeoChainError - Azure Key Vault (BYOK) kullanarak Saydam Veri Şifrelemesi etkinleştirilirken ikincil ikincil (zincirleme olarak bilinen bir işlem) oluşturma desteklenmez.

 • 400 RestoreToFreeEditionNotSupported - Geri yükleme ve GeoRestore hedefi boş veritabanı olamaz.

 • 400 CannotMoveOrDropJobAccountDatabase - İş hesabıyla ilişkili veritabanı bırakılamıyor.

 • 400 RestoreNotSupportedForFreeEdition - Geri yükleme ve GeoRestore ücretsiz veritabanı için desteklenmez.

 • 400 JobAgentDatabaseEditionUnsupported - Belirtilen veritabanının hizmet düzeyi hedefi, iş aracısı veritabanı olarak kullanılmak üzere desteklenmiyor.

 • 400 InvalidDroppedDatabase - Bırakılan kaynak veritabanı desteklenen kurtarma süresi içinde sunucuda yok.

 • 400 InvalidLiveDatabase - Kaynak veritabanı desteklenen kurtarma süresi içinde sunucuda yok. Bırakılan bir veritabanını geri yüklüyorsanız lütfen silme tarihini belirtin.

 • 400 InvalidVldbRecoverySlo - Hiper Ölçek sürümü kurtarma işlemi hem kaynak hem de hedef veritabanlarının Hiper Ölçek hizmet düzeyi hedefini kullanmasını gerektirir.

 • 400 SourceDatabaseNotFound - Kaynak veritabanı yok.

 • 400 InvalidVldbRestoreSlo - Hiper Ölçek sürümü Belirli Bir Noktaya geri yükleme, hem kaynak hem de hedef veritabanlarının Hiper Ölçek hizmet düzeyi hedefini kullanmasını gerektirir.

 • 400 CannotSpecifyPoolOrSlo - Elastik havuz belirtme ve/veya hizmet düzeyi hedefini veya sürümünü değiştirme sürümleri için desteklenmez.

 • 400 InvalidPublicMaintenanceConfiguration - Kullanıcı iç kimliğine (yanlış biçimlendirilmiş veya yanlış bölge) dönüştürülemeyen genel bakım yapılandırmasını belirtmeye çalıştı.

 • 400 MaintenanceWindowNotSupportedForNamedReplica - Kullanıcı, desteklenmeyen varsayılan olmayan bakım penceresiyle adlandırılmış çoğaltma oluşturmayı veya güncelleştirmeyi denedi.

 • 400 ChangeUnsupportedOnEntity - Kullanıcı belirli bir varlıkta desteklenmeyen bir oluşturma/güncelleştirme/silme işlemi denedi.

 • 400 LongTermRetentionMigrationRequestNotSupported - Aboneliğe izin verilmiyor LTR yedekleme Geçişi özelliği.

 • 400 LongTermRetentionMigrationCrossClusterRequestNotSupported - Kaynak ve hedef aboneliklerin LTR yedekleme kopyalama özelliği için iletişim kurmasına izin verilmiyor.

 • 400 LongTermRetentionMigrationParameterMissing - İşlem için gerekli parametre eksik.

 • 400 LongTermRetentionMigrationSameServerNotSupported - LTR Kopyalama özelliğinin aynı sunucu içindeki LTR yedeklemelerini kopyalaması desteklenmez.

 • 400 LongTermRetentionMigrationTargetServerNotFound - Hedef sunucu yok veya LTR yedekleme kopyalama işlemi için hazır değil.

 • 400 LongTermRetentionMigrationTargetDatabaseNotFound - Hedef Veritabanı sunucuda yok.

 • 400 LongTermRetentionMigrationStorageTypeNotSupported - Belirtilen Yedekleme Depolama Yedekliliği hedef bölgede desteklenmiyor.

 • 400 LongTermRetentionMigrationStorageMismatch - Veritabanının etkin yedekleme yedekliliği müşteri tarafından istenen yedekleme yedekliliğiyle eşleşmiyor.

 • 400 LongTermRetentionMigrationDatabaseTypeNotSupported - LTR geçişi yalnızca yönetilen örnek ve Azure SQL DB LTR yedeklemeleri için desteklenir.

 • 400 LongTermRetentionMigrationBackupStorageRedundancyNotAllowed - LTR Kopyalama işlemleri için yedek depolama yedekliliğini değiştirmeye izin verilmez.

 • 400 LongTermRetentionMigrationSubscriptionNotFound - Abonelik bulunamadı.

 • 404 OperationIdNotFound - Kimlikli işlem yok.

 • 404 SubscriptionDoesNotHaveServer - İstenen sunucu bulunamadı

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup - Belirtilen sunucu belirtilen kaynak grubunda ve abonelikte yok.

 • 404 DatabaseDoesNotExist - Kullanıcı bu sunucu örneğinde var olmayan bir veritabanı adı belirtti.

 • 404 ServerNotInSubscriptionResourceGroup - Belirtilen sunucu belirtilen kaynak grubunda ve abonelikte yok.

 • 404 SubscriptionNotFound - İstenen abonelik bulunamadı.

 • 404 ServerNotInSubscription - Belirtilen sunucu belirtilen abonelikte yok.

 • 404 CannotFindObject - Nesne mevcut olmadığından veya izinleriniz olmadığından bulunamıyor

 • 404 LongTermRetentionMigrationBackupNotFound - Belirtilen LTR yedeklemesi yok.

 • 405 UnsupportedReplicationOperation - Veritabanında desteklenmeyen bir çoğaltma işlemi başlatıldı.

 • 409 OperationCancelled - İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.

 • 409 İşlem Kesildi - Aynı kaynakta başka bir işlem tarafından kesildiği için kaynak üzerindeki işlem tamamlanamadı.

 • 409 FreeDbAlreadyExists - Bölge başına bir abonelik için yalnızca bir ücretsiz veritabanı bulunabilir.

 • 409 ConflictingServerOperation - Sunucu için şu anda bir işlem devam ediyor.

 • 409 SubscriptionDisabled - Abonelik devre dışı bırakıldı.

 • 409 ConflictingSystemOperationInProgress - Veritabanında bir sistem bakım işlemi devam ediyor ve diğer işlemlerin tamamlanana kadar beklemesi gerekiyor.

 • 409 ConflictRequestToUpdateBackupRedundancy - Yedekleme depolama yedekliliğini değiştirmek için bir çakışma isteği devam ediyor.

 • 409 SkuAssignmentInProgress - Önceki bir istek tamamlanmadığından geçerli atama isteği işlenemiyor.

 • 409 DatabaseElasticPoolMaintenanceConflict - Kullanıcı, veritabanının elastik havuzuyla çakışan belirtilen bakım yapılandırmasına sahip bir veritabanı oluşturmaya veya güncelleştirmeye çalıştı.

 • 409 ServerDtuQuotaExceeded - Sunucu izin verilen Veritabanı İşleme Birimi kotasını aşacağından işlem gerçekleştirilemedi.

 • 409 UnableToAlterDatabaseInReplication - Çoğaltma ilişkisindeki bir veritabanında kullanıcının değiştirilmiş sürümü.

 • 409 SubscriptionVcoreQuotaExceeded - Abonelik izin verilen sanal çekirdek kotasını aşacağından işlem gerçekleştirilemedi.

 • 409 CurrentMemoryUsageExceedsSkuQuota - Kullanıcı daha yüksek kaynak tüketimi nedeniyle tamamlanamayan bir sku güncelleştirme işlemi denedi.

 • 409 ServerKeyNameAlreadyExists - Sunucu anahtarı sunucuda zaten var.

 • 409 ServerKeyUriAlreadyExists - Sunucu anahtarı URI'si sunucuda zaten var.

 • 409 ServerKeyDoesNotExists - Sunucu anahtarı yok.

 • 409 UpdateSloInProgress - Kullanıcı, bir SLO güncelleştirmesi devam ederken uyumsuz bir işlem başlatmaya çalıştı.

 • 409 UpdateSloFailedDatabaseTooBusy - Veritabanı çok meşgul olduğundan güncelleştirme SLO işlemi tamamlanamadı.

 • 409 ElasticPoolBusy - Meşgul olan bir elastik havuzda bir yönetim işlemi denendi.

 • 409 AzureKeyVaultKeyNameNotFound - Azure Key Vault Anahtarı adı mevcut olmadığından işlem tamamlanamadı.

 • 409 AzureKeyVaultKeyInUse - Anahtar şu anda sunucu tarafından kullanılıyor.

 • 409 ServerDisabled - Sunucu devre dışı bırakıldı.

 • 409 ConflictingDatabaseOperation - Veritabanında zaten bir işlem var ve geçerli işlem, işlemi tamamlayana kadar beklemelidir.

 • 409 SimultaneousSkuChangeNotAllowed - Hizmet hedefi değişiklik işlemleri bir çoğaltma ilişkisinin her iki veritabanında aynı anda çalıştırılamaz.

 • 409 TargetElasticPoolBeingUpdated - Bu elastik havuzdaki veritabanlarından biri için kopyalama işlemi devam ettiğinden elastik havuz güncelleştirmesi başlatılamıyor

 • 409 InvalidOperationForDatabaseNotInReplicationRelationship - Zaten çoğaltma ilişkisinde olan bir veritabanında çoğaltma çekirdek oluşturma işlemi gerçekleştirildi.

 • 409 InvalidOperationForDatabaseInReplicationRelationship - Zaten çoğaltma ilişkisinde olan bir veritabanında çoğaltma çekirdek oluşturma işlemi gerçekleştirildi.

 • 409 DuplicateGeoDrRelation - Veritabanları zaten bir çoğaltma ilişkisinde. Bu yinelenen bir istektir.

 • 409 DatabaseCopyLimitPerReplicaReached - Kullanıcı eşzamanlı veritabanı kopya sınırına ulaştı.

 • 409 RemoteDatabaseExists - Hedef veritabanı adı hedef sunucuda zaten var.

 • 409 LongTermRetentionMigrationRequestConflict - Bu LTR yedeklemesinde çakışma işlemi devam ediyor.

 • 409 LongTermRetentionMigrationBackupConflict - Hedef veritabanı için aynı yedekleme süresine sahip başka bir LTR yedeklemesi var.

 • 429 SubscriptionTooManyCreateUpdateRequests - Kullanılabilir kaynaklar tarafından işlenebilen maksimum istekler dışında istekler.

 • 429 SubscriptionTooManyRequests - Kullanılabilir kaynaklar tarafından işlenebilen maksimum istekler dışında istekler.

 • 429 SubscriptionTooManyCreateUpdateRequests - Kullanılabilir kaynaklar tarafından işlenebilen maksimum istekler dışında istekler.

 • 429 SubscriptionTooManyRequests - Kullanılabilir kaynaklar tarafından işlenebilen maksimum istekler dışında istekler.

 • 500 OperationTimedOut - İşlem zaman aşımına uğradı ve otomatik olarak geri alındı. Lütfen işlemi yeniden deneyin.

 • 500 ActivateOrDeactivateWorkflowThrottling - Çok fazla eşzamanlı iş akışı olduğundan etkinleştirme veya devre dışı bırakma iş akışı başarısız oldu

 • 500 LongTermRetentionMigrationRequestFailedToStartOnTarget - Hedef bölgede LTR yedekleme kopyalama isteği başlatılamadı.

 • 500 LongTermRetentionMigrationRequestCopyFailed - LTR yedekleme blobları için kopyalama işlemi başarısız oldu.

 • 500 LongTermRetentionMigrationRestoreVerExceeded - Maksimum deneme sayısına ulaşıldıktan sonra geri yükleme doğrulaması başarısız oldu.

 • 500 LongTermRetentionMigrationRestoreVerFailed - Geri yükleme doğrulama başarısız oldu.

 • 503 TooManyRequests - Kullanılabilir kaynaklar tarafından işlenebilen maksimum isteğin ötesindeki istekler.

 • 503 TooManyRequests - Kullanılabilir kaynaklar tarafından işlenebilen maksimum isteğin ötesindeki istekler.

 • 503 AzureKeyVaultConnectionFailed - Azure Key Vault bağlanma girişimleri başarısız olduğundan sunucuda işlem tamamlanamadı

 • 503 AzureKeyVaultGenericConnectionError - Key Vault bilgileri alınmaya çalışılırken bir hatayla karşılaşıldığından işlem tamamlanamadı.

 • 503 DatabaseUnavailable - Veritabanı kullanılamadığından işlem başarısız oldu.

 • 504 RequestTimeout - Hizmet isteği izin verilen zaman aşımını aştı.

Örnekler

Creates a data warehouse database as a cross-subscription restore from a backup of a dropped database.
Creates a data warehouse database as a cross-subscription restore from a geo-backup.
Creates a data warehouse database as a cross-subscription restore from a restore point of an existing database.
Creates a database as a copy.
Creates a database as an on-line secondary.
Creates a database as named replica secondary.
Creates a database from PointInTimeRestore.
Creates a database with default mode.
Creates a database with ledger on.
Creates a database with minimum number of parameters.
Creates a database with preferred maintenance window.
Creates a database with specified backup storage redundancy.
Creates a VCore database by specifying service objective name.
Creates a VCore database by specifying sku name and capacity.

Creates a data warehouse database as a cross-subscription restore from a backup of a dropped database.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "createMode": "Restore",
  "sourceResourceId": "/subscriptions/55555555-6666-7777-8888-999999999999/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/srcsvr/restorableDroppedDatabases/srcdw,131403269876900000"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "DataWarehouse",
  "tier": "DataWarehouse",
  "capacity": 9000
 },
 "kind": "v12.0,user,datawarehouse,gen2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 263882790666240,
  "status": "Online",
  "databaseId": "188784c9-d602-4684-86cf-e67b6f03551a",
  "creationDate": "2022-01-24T06:46:14.99Z",
  "currentServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "requestedServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "defaultSecondaryLocation": "eastus",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "DataWarehouse",
   "tier": "DataWarehouse",
   "capacity": 9000
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw",
 "name": "testdw",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "DataWarehouse",
  "tier": "DataWarehouse",
  "capacity": 9000
 },
 "kind": "v12.0,user,datawarehouse,gen2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 263882790666240,
  "status": "Online",
  "databaseId": "188784c9-d602-4684-86cf-e67b6f03551a",
  "creationDate": "2022-01-24T06:46:14.99Z",
  "currentServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "requestedServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "defaultSecondaryLocation": "eastus",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "DataWarehouse",
   "tier": "DataWarehouse",
   "capacity": 9000
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw",
 "name": "testdw",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a data warehouse database as a cross-subscription restore from a geo-backup.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-WestUS/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw?api-version=2021-11-01

{
 "location": "westus",
 "properties": {
  "createMode": "Recovery",
  "sourceResourceId": "/subscriptions/55555555-6666-7777-8888-999999999999/resourceGroups/Default-SQL-EastUS/providers/Microsoft.Sql/servers/srcsvr/recoverabledatabases/srcdw"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "DataWarehouse",
  "tier": "DataWarehouse",
  "capacity": 9000
 },
 "kind": "v12.0,user,datawarehouse,gen2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 263882790666240,
  "status": "Online",
  "databaseId": "188784c9-d602-4684-86cf-e67b6f03551a",
  "creationDate": "2022-01-24T06:46:14.99Z",
  "currentServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "requestedServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "defaultSecondaryLocation": "eastus",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "DataWarehouse",
   "tier": "DataWarehouse",
   "capacity": 9000
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo"
 },
 "location": "westus",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-WestUS/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw",
 "name": "testdw",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "DataWarehouse",
  "tier": "DataWarehouse",
  "capacity": 9000
 },
 "kind": "v12.0,user,datawarehouse,gen2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 263882790666240,
  "status": "Online",
  "databaseId": "188784c9-d602-4684-86cf-e67b6f03551a",
  "creationDate": "2022-01-24T06:46:14.99Z",
  "currentServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "requestedServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "defaultSecondaryLocation": "eastus",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "DataWarehouse",
   "tier": "DataWarehouse",
   "capacity": 9000
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo"
 },
 "location": "westus",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-WestUS/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw",
 "name": "testdw",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a data warehouse database as a cross-subscription restore from a restore point of an existing database.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "createMode": "PointInTimeRestore",
  "sourceResourceId": "/subscriptions/55555555-6666-7777-8888-999999999999/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/srcsvr/databases/srcdw",
  "restorePointInTime": "2022-01-22T05:35:31.503Z"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "DataWarehouse",
  "tier": "DataWarehouse",
  "capacity": 9000
 },
 "kind": "v12.0,user,datawarehouse,gen2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 263882790666240,
  "status": "Online",
  "databaseId": "188784c9-d602-4684-86cf-e67b6f03551a",
  "creationDate": "2022-01-24T06:46:14.99Z",
  "currentServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "requestedServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "defaultSecondaryLocation": "eastus",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "DataWarehouse",
   "tier": "DataWarehouse",
   "capacity": 9000
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw",
 "name": "testdw",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "DataWarehouse",
  "tier": "DataWarehouse",
  "capacity": 9000
 },
 "kind": "v12.0,user,datawarehouse,gen2",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 263882790666240,
  "status": "Online",
  "databaseId": "188784c9-d602-4684-86cf-e67b6f03551a",
  "creationDate": "2022-01-24T06:46:14.99Z",
  "currentServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "requestedServiceObjectiveName": "DW1000c",
  "defaultSecondaryLocation": "eastus",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "DataWarehouse",
   "tier": "DataWarehouse",
   "capacity": 9000
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo"
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdw",
 "name": "testdw",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database as a copy.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/dbcopy?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "S0",
  "tier": "Standard"
 },
 "properties": {
  "createMode": "Copy",
  "sourceDatabaseId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/dbcopy",
 "name": "dbcopy",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/dbcopy",
 "name": "dbcopy",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database as an on-line secondary.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "S0",
  "tier": "Standard"
 },
 "properties": {
  "createMode": "Secondary",
  "secondaryType": "Geo",
  "sourceDatabaseId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-NorthEurope/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr1/databases/testdb"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "secondaryType": "Geo",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "secondaryType": "Geo",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database as named replica secondary.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "HS_Gen4",
  "tier": "Hyperscale",
  "capacity": 2
 },
 "properties": {
  "createMode": "Secondary",
  "secondaryType": "Named",
  "sourceDatabaseId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-NorthEurope/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr1/databases/primarydb"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "HS_Gen4",
  "tier": "Hyperscale",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 },
 "kind": "v12.0,user,vcore,hyperscale",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": -1,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "HS_Gen4",
   "tier": "Hyperscale",
   "family": "Gen4",
   "capacity": 2
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "HS_Gen4_2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "HS_Gen4_2",
  "highAvailabilityReplicaCount": 0,
  "licenseType": "LicenseIncluded",
  "secondaryType": "Named",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "HS_Gen4",
  "tier": "Hyperscale",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 },
 "kind": "v12.0,user,vcore,hyperscale",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": -1,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "HS_Gen4",
   "tier": "Hyperscale",
   "family": "Gen4",
   "capacity": 2
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "HS_Gen4_2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "HS_Gen4_2",
  "highAvailabilityReplicaCount": 0,
  "licenseType": "LicenseIncluded",
  "secondaryType": "Named",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database from PointInTimeRestore.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/dbpitr?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "createMode": "PointInTimeRestore",
  "sourceDatabaseId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SoutheastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
  "restorePointInTime": "2020-10-22T05:35:31.503Z"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "2463ef48-53e2-4c26-9781-2d7138080bfd",
  "creationDate": "2020-10-23T20:31:35.807Z",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "SoutheastAsia",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "earliestRestoreDate": "2020-10-23T20:47:37Z",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "SoutheastAsia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SoutheastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/dbpitr",
 "name": "dbpitr",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "2463ef48-53e2-4c26-9781-2d7138080bfd",
  "creationDate": "2020-10-23T20:31:35.807Z",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "SoutheastAsia",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "earliestRestoreDate": "2020-10-23T20:47:37Z",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "SoutheastAsia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SoutheastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/dbpitr",
 "name": "dbpitr",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database with default mode.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "S0",
  "tier": "Standard"
 },
 "properties": {
  "createMode": "Default",
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 1073741824
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "S0",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "S0",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database with ledger on.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "isLedgerOn": true
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "zoneRedundant": false,
  "isLedgerOn": true
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Zone",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Zone",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "zoneRedundant": false,
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database with minimum number of parameters.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia"
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database with preferred maintenance window.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "S2",
  "tier": "Standard"
 },
 "properties": {
  "createMode": "Default",
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "maintenanceConfigurationId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/providers/Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations/SQL_SouthEastAsia_1"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "S2",
  "tier": "Standard"
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "S2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "earliestRestoreDate": "2020-08-29T06:41:18.283Z",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 50
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "maintenanceConfigurationId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/providers/Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations/SQL_SouthEastAsia_1",
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "S2",
  "tier": "Standard"
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "S2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "earliestRestoreDate": "2020-08-29T06:41:18.283Z",
  "readScale": "Disabled",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 50
  },
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "maintenanceConfigurationId": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/providers/Microsoft.Maintenance/publicMaintenanceConfigurations/SQL_SouthEastAsia_1",
  "isLedgerOn": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a database with specified backup storage redundancy.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "properties": {
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Zone"
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Zone",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Zone",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "Standard",
  "tier": "Standard",
  "capacity": 10
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "maxSizeBytes": 268435456000,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "currentSku": {
   "name": "Standard",
   "tier": "Standard",
   "capacity": 10
  },
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Zone",
  "currentServiceObjectiveName": "S0",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "readScale": "Disabled",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Zone",
  "requestedServiceObjectiveName": "S0",
  "zoneRedundant": false,
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a VCore database by specifying service objective name.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "BC",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "BC_Gen4",
  "tier": "BusinessCritical",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "BC_Gen4_2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "licenseType": "LicenseIncluded",
  "maxLogSizeBytes": 104857600,
  "readScale": "Enabled",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "currentSku": {
   "name": "BC_Gen4",
   "tier": "BusinessCritical",
   "capacity": 2
  }
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "BC_Gen4",
  "tier": "BusinessCritical",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "BC_Gen4_2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "licenseType": "LicenseIncluded",
  "maxLogSizeBytes": 104857600,
  "readScale": "Enabled",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "isLedgerOn": false,
  "currentSku": {
   "name": "BC_Gen4",
   "tier": "BusinessCritical",
   "capacity": 2
  }
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Creates a VCore database by specifying sku name and capacity.

Sample Request

PUT https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb?api-version=2021-11-01

{
 "location": "southeastasia",
 "sku": {
  "name": "BC_Gen4",
  "capacity": 2
 }
}

Sample Response

{
 "sku": {
  "name": "BC_Gen4",
  "tier": "BusinessCritical",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "BC_Gen4_2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "licenseType": "LicenseIncluded",
  "maxLogSizeBytes": 104857600,
  "readScale": "Enabled",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "currentSku": {
   "name": "BC_Gen4",
   "tier": "BusinessCritical",
   "capacity": 2
  }
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}
{
 "sku": {
  "name": "BC_Gen4",
  "tier": "BusinessCritical",
  "family": "Gen4",
  "capacity": 2
 },
 "kind": "v12.0,user",
 "properties": {
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "earliestRestoreDate": "2017-06-07T04:51:33.937Z",
  "maxSizeBytes": 1073741824,
  "status": "Online",
  "databaseId": "6c764297-577b-470f-9af4-96d3d41e2ba3",
  "creationDate": "2017-06-07T04:41:33.937Z",
  "currentServiceObjectiveName": "BC_Gen4_2",
  "defaultSecondaryLocation": "North Europe",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "licenseType": "LicenseIncluded",
  "maxLogSizeBytes": 104857600,
  "readScale": "Enabled",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "requestedBackupStorageRedundancy": "Geo",
  "isLedgerOn": false,
  "isInfraEncryptionEnabled": false,
  "zoneRedundant": false,
  "currentSku": {
   "name": "BC_Gen4",
   "tier": "BusinessCritical",
   "capacity": 2
  }
 },
 "location": "southeastasia",
 "id": "/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/Default-SQL-SouthEastAsia/providers/Microsoft.Sql/servers/testsvr/databases/testdb",
 "name": "testdb",
 "type": "Microsoft.Sql/servers/databases"
}

Tanımlar

Name Description
BackupStorageRedundancy

Bu veritabanı için yedeklemeleri depolamak için kullanılan depolama hesabı türü.

CatalogCollationType

Meta veri kataloğu harmanlaması.

CreateMode

Veritabanı oluşturma modunu belirtir.

Varsayılan: normal veritabanı oluşturma.

Kopyala: Varolan bir veritabanının kopyası olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, kaynak veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

İkincil: Mevcut bir veritabanının ikincil çoğaltması olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, mevcut birincil veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

PointInTimeRestore: Mevcut bir veritabanının belirli bir nokta yedeklemesini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. mevcut veritabanının kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir ve restorePointInTime belirtilmelidir.

Kurtarma: Coğrafi olarak çoğaltılmış bir yedeklemeyi geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. geri yüklenecek kurtarılabilir veritabanı kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir.

Geri Yükleme: Silinen bir veritabanının yedeğini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId belirtilmelidir. Veritabanının özgün kaynak kimliği sourceDatabaseId ise sourceDatabaseDeletionDate belirtilmelidir. Aksi takdirde sourceDatabaseId geri yüklenebilir bırakılan veritabanı kaynak kimliği olmalıdır ve sourceDatabaseDeletionDate yoksayılır. restorePointInTime, zamanın önceki bir noktasından geri yüklemek için de belirtilebilir.

RestoreLongTermRetentionBackup: Uzun süreli saklama kasasından geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. kurtarma noktası kaynak kimliği olarak recoveryServicesRecoveryPointResourceId belirtilmelidir.

Copy, Secondary ve RestoreLongTermRetentionBackup, DataWarehouse sürümü için desteklenmez.

Database

Veritabanı kaynağı.

DatabaseIdentity

Bir kaynak için Azure Active Directory kimlik yapılandırması.

DatabaseIdentityType

Kimlik türü

DatabaseLicenseType

Bu veritabanı için uygulanacak lisans türü. LicenseIncludedlisansa ihtiyacınız varsa veya BasePrice lisansınız varsa ve Azure Hibrit Avantajı için uygunsanız.

DatabaseReadScale

Salt okunur yönlendirmenin durumu. Etkinleştirilirse, uygulama amacı bağlantı dizesi salt okunur olarak ayarlanmış bağlantılar aynı bölgedeki salt okunur ikincil çoğaltmaya yönlendirilebilir. Elastik havuz içindeki hiper ölçek veritabanı için geçerli değildir.

DatabaseStatus

Veritabanının durumu.

DatabaseUserIdentity

Bir kaynak için Azure Active Directory kimlik yapılandırması.

SampleName

Bu veritabanını oluştururken uygulanacak örnek şemanın adı.

SecondaryType

İkincil bir veritabanıysa, veritabanının ikincil türü. Geçerli değerler Geo ve Named değerleridir.

Sku

ARM Kaynağı SKU'su.

BackupStorageRedundancy

Bu veritabanı için yedeklemeleri depolamak için kullanılan depolama hesabı türü.

Name Tür Description
Geo

string

GeoZone

string

Local

string

Zone

string

CatalogCollationType

Meta veri kataloğu harmanlaması.

Name Tür Description
DATABASE_DEFAULT

string

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

string

CreateMode

Veritabanı oluşturma modunu belirtir.

Varsayılan: normal veritabanı oluşturma.

Kopyala: Varolan bir veritabanının kopyası olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, kaynak veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

İkincil: Mevcut bir veritabanının ikincil çoğaltması olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, mevcut birincil veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

PointInTimeRestore: Mevcut bir veritabanının belirli bir nokta yedeklemesini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. mevcut veritabanının kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir ve restorePointInTime belirtilmelidir.

Kurtarma: Coğrafi olarak çoğaltılmış bir yedeklemeyi geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. geri yüklenecek kurtarılabilir veritabanı kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir.

Geri Yükleme: Silinen bir veritabanının yedeğini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId belirtilmelidir. Veritabanının özgün kaynak kimliği sourceDatabaseId ise sourceDatabaseDeletionDate belirtilmelidir. Aksi takdirde sourceDatabaseId geri yüklenebilir bırakılan veritabanı kaynak kimliği olmalıdır ve sourceDatabaseDeletionDate yoksayılır. restorePointInTime, zamanın önceki bir noktasından geri yüklemek için de belirtilebilir.

RestoreLongTermRetentionBackup: Uzun süreli saklama kasasından geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. kurtarma noktası kaynak kimliği olarak recoveryServicesRecoveryPointResourceId belirtilmelidir.

Copy, Secondary ve RestoreLongTermRetentionBackup, DataWarehouse sürümü için desteklenmez.

Name Tür Description
Copy

string

Default

string

OnlineSecondary

string

PointInTimeRestore

string

Recovery

string

Restore

string

RestoreExternalBackup

string

RestoreExternalBackupSecondary

string

RestoreLongTermRetentionBackup

string

Secondary

string

Database

Veritabanı kaynağı.

Name Tür Description
id

string

Kaynak Kimliği.

identity

DatabaseIdentity

Veritabanının Azure Active Directory kimliği.

kind

string

Bir tür veritabanı. Bu, Azure portal deneyimi için kullanılan meta verilerdir.

location

string

Kaynak konumu.

managedBy

string

Veritabanını yöneten kaynak.

name

string

Kaynak adı.

properties.autoPauseDelay

integer

Veritabanının otomatik olarak duraklatıldığı dakika cinsinden süre. -1 değeri, otomatik duraklamanın devre dışı bırakıldığını gösterir

properties.catalogCollation

CatalogCollationType

Meta veri kataloğu harmanlaması.

properties.collation

string

Veritabanının harmanlaması.

properties.createMode

CreateMode

Veritabanı oluşturma modunu belirtir.

Varsayılan: normal veritabanı oluşturma.

Kopyala: Varolan bir veritabanının kopyası olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, kaynak veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

İkincil: Mevcut bir veritabanının ikincil çoğaltması olarak bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId, mevcut birincil veritabanının kaynak kimliği olarak belirtilmelidir.

PointInTimeRestore: Mevcut bir veritabanının belirli bir nokta yedeklemesini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. mevcut veritabanının kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir ve restorePointInTime belirtilmelidir.

Kurtarma: Coğrafi olarak çoğaltılmış bir yedeklemeyi geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. geri yüklenecek kurtarılabilir veritabanı kaynak kimliği olarak sourceDatabaseId belirtilmelidir.

Geri Yükleme: Silinen bir veritabanının yedeğini geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. sourceDatabaseId belirtilmelidir. Veritabanının özgün kaynak kimliği sourceDatabaseId ise sourceDatabaseDeletionDate belirtilmelidir. Aksi takdirde sourceDatabaseId geri yüklenebilir bırakılan veritabanı kaynak kimliği olmalıdır ve sourceDatabaseDeletionDate yoksayılır. restorePointInTime, zamanın önceki bir noktasından geri yüklemek için de belirtilebilir.

RestoreLongTermRetentionBackup: Uzun süreli saklama kasasından geri yükleyerek bir veritabanı oluşturur. kurtarma noktası kaynak kimliği olarak recoveryServicesRecoveryPointResourceId belirtilmelidir.

Copy, Secondary ve RestoreLongTermRetentionBackup, DataWarehouse sürümü için desteklenmez.

properties.creationDate

string

Veritabanının oluşturulma tarihi (ISO8601 biçimi).

properties.currentBackupStorageRedundancy

BackupStorageRedundancy

Bu veritabanı için yedeklemeleri depolamak için kullanılan depolama hesabı türü.

properties.currentServiceObjectiveName

string

Veritabanının geçerli hizmet düzeyi hedef adı.

properties.currentSku

Sku

SKU'nun adı ve katmanı.

properties.databaseId

string

Veritabanının kimliği.

properties.defaultSecondaryLocation

string

Bu veritabanı için varsayılan ikincil bölge.

properties.earliestRestoreDate

string

Bu, bu veritabanı için geri yüklemenin sağlandığında en erken başlangıç tarihini ve saatini kaydeder (ISO8601 biçimi).

properties.elasticPoolId

string

Bu veritabanını içeren elastik havuzun kaynak tanımlayıcısı.

properties.failoverGroupId

string

Bu veritabanının ait olduğu Yük Devretme Grubu kaynak tanımlayıcısı.

properties.federatedClientId

string

Veritabanı CMK senaryosu başına kiracılar arası için kullanılan İstemci kimliği

properties.highAvailabilityReplicaCount

integer

Veritabanıyla ilişkilendirilmiş ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için kullanılan ikincil çoğaltmaların sayısı. Elastik havuz içindeki hiper ölçek veritabanı için geçerli değildir.

properties.isInfraEncryptionEnabled

boolean

Bu veritabanı için infra şifrelemesi etkinleştirildi.

properties.isLedgerOn

boolean

Bu veritabanının bir kayıt defteri veritabanı olup olmadığı, veritabanındaki tüm tabloların kayıt defteri tabloları olduğu anlamına gelir. Not: Veritabanı oluşturulduktan sonra bu özelliğin değeri değiştirilemez.

properties.licenseType

DatabaseLicenseType

Bu veritabanı için uygulanacak lisans türü. LicenseIncludedlisansa ihtiyacınız varsa veya BasePrice lisansınız varsa ve Azure Hibrit Avantajı için uygunsanız.

properties.longTermRetentionBackupResourceId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili uzun süreli saklama yedeğinin kaynak tanımlayıcısı.

properties.maintenanceConfigurationId

string

Veritabanına atanan bakım yapılandırma kimliği. Bu yapılandırma, bakım güncelleştirmelerinin gerçekleşeceği dönemi tanımlar.

properties.maxLogSizeBytes

integer

Bu veritabanı için en büyük günlük boyutu.

properties.maxSizeBytes

integer

Veritabanının bayt cinsinden ifade edilen en büyük boyutu.

properties.minCapacity

number

Duraklatılmadıysa, veritabanının her zaman ayıracağı en düşük kapasite

properties.pausedDate

string

Veritabanının kullanıcı yapılandırması veya eylemi (ISO8601 biçimi) tarafından duraklatıldığı tarih. Veritabanı hazırsa null.

properties.readScale

DatabaseReadScale

Salt okunur yönlendirmenin durumu. Etkinleştirilirse, uygulama amacı bağlantı dizesi salt okunur olarak ayarlanmış bağlantılar aynı bölgedeki salt okunur ikincil çoğaltmaya yönlendirilebilir. Elastik havuz içindeki hiper ölçek veritabanı için geçerli değildir.

properties.recoverableDatabaseId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kurtarılabilir veritabanının kaynak tanımlayıcısı.

properties.recoveryServicesRecoveryPointId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kurtarma noktasının kaynak tanımlayıcısı.

properties.requestedBackupStorageRedundancy

BackupStorageRedundancy

Bu veritabanının yedeklerini depolamak için kullanılacak depolama hesabı türü.

properties.requestedServiceObjectiveName

string

Veritabanının istenen hizmet düzeyi hedef adı.

properties.restorableDroppedDatabaseId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili geri yüklenebilen bırakılan veritabanının kaynak tanımlayıcısı.

properties.restorePointInTime

string

Yeni veritabanını oluşturmak için geri yüklenecek kaynak veritabanının zaman noktasını (ISO8601 biçimi) belirtir.

properties.resumedDate

string

Veritabanının kullanıcı eylemi veya veritabanı oturum açma (ISO8601 biçimi) tarafından sürdürüldiği tarih. Veritabanı duraklatıldıysa null.

properties.sampleName

SampleName

Bu veritabanını oluştururken uygulanacak örnek şemanın adı.

properties.secondaryType

SecondaryType

İkincil bir veritabanıysa, veritabanının ikincil türü. Geçerli değerler Geo ve Named değerleridir.

properties.sourceDatabaseDeletionDate

string

Veritabanının silindiği saati belirtir.

properties.sourceDatabaseId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kaynak veritabanının kaynak tanımlayıcısı.

properties.sourceResourceId

string

Bu veritabanının oluşturma işlemiyle ilişkili kaynağın kaynak tanımlayıcısı.

Bu özellik yalnızca DataWarehouse sürümü için desteklenir ve abonelikler arasında geri yüklemeye izin verir.

sourceResourceId belirtildiğinde sourceDatabaseId, recoverableDatabaseId, restoreableDroppedDatabaseId ve sourceDatabaseDeletionDate belirtilmemeli ve CreateMode PointInTimeRestore, Restore veya Recover olmalıdır.

createMode PointInTimeRestore olduğunda, sourceResourceId mevcut veritabanının veya mevcut SQL havuzunun kaynak kimliği olmalı ve restorePointInTime belirtilmelidir.

createMode Geri Yükleme olduğunda, sourceResourceId geri yüklenebilir bırakılan veritabanının veya geri yüklenebilir bırakılan SQL havuzunun kaynak kimliği olmalıdır.

createMode Kurtar olduğunda sourceResourceId kurtarılabilir veritabanının veya kurtarılabilir SQL havuzunun kaynak kimliği olmalıdır.

Kaynak abonelik hedef abonelikten farklı bir kiracıya aitse, "x-ms-authorization-auxiliary" üst bilgisi kaynak kiracı için kimlik doğrulama belirteci içermelidir. "x-ms-authorization-auxiliary" üst bilgisi hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/management/authenticate-multi-tenant

properties.status

DatabaseStatus

Veritabanının durumu.

properties.zoneRedundant

boolean

Bu veritabanının alanlar arası yedekli olup olmadığı, bu veritabanının çoğaltmalarının birden çok kullanılabilirlik alanına yayılacağı anlamına gelir.

sku

Sku

Veritabanı SKU'su.

SKU'ların listesi bölgeye ve destek teklifine göre farklılık gösterebilir. Azure bölgesinde aboneliğiniz için kullanılabilen SKU'ları (SKU adı, katman/sürüm, aile ve kapasite dahil) belirlemek için REST API'yi veya aşağıdaki komutlardan birini kullanın Capabilities_ListByLocation :

az sql db list-editions -l <location> -o table
Get-AzSqlServerServiceObjective -Location <location>
tags

object

Kaynak etiketleri.

type

string

Kaynak türü.

DatabaseIdentity

Bir kaynak için Azure Active Directory kimlik yapılandırması.

Name Tür Description
tenantId

string

Azure Active Directory kiracı kimliği.

type

DatabaseIdentityType

Kimlik türü

userAssignedIdentities

<string,  DatabaseUserIdentity>

Kullanılacak kullanıcı tarafından atanan kimliklerin kaynak kimlikleri

DatabaseIdentityType

Kimlik türü

Name Tür Description
None

string

UserAssigned

string

DatabaseLicenseType

Bu veritabanı için uygulanacak lisans türü. LicenseIncludedlisansa ihtiyacınız varsa veya BasePrice lisansınız varsa ve Azure Hibrit Avantajı için uygunsanız.

Name Tür Description
BasePrice

string

LicenseIncluded

string

DatabaseReadScale

Salt okunur yönlendirmenin durumu. Etkinleştirilirse, uygulama amacı bağlantı dizesi salt okunur olarak ayarlanmış bağlantılar aynı bölgedeki salt okunur ikincil çoğaltmaya yönlendirilebilir. Elastik havuz içindeki hiper ölçek veritabanı için geçerli değildir.

Name Tür Description
Disabled

string

Enabled

string

DatabaseStatus

Veritabanının durumu.

Name Tür Description
AutoClosed

string

Copying

string

Creating

string

Disabled

string

EmergencyMode

string

Inaccessible

string

Offline

string

OfflineChangingDwPerformanceTiers

string

OfflineSecondary

string

Online

string

OnlineChangingDwPerformanceTiers

string

Paused

string

Pausing

string

Recovering

string

RecoveryPending

string

Restoring

string

Resuming

string

Scaling

string

Shutdown

string

Standby

string

Starting

string

Stopped

string

Stopping

string

Suspect

string

DatabaseUserIdentity

Bir kaynak için Azure Active Directory kimlik yapılandırması.

Name Tür Description
clientId

string

Azure Active Directory istemci kimliği.

principalId

string

Azure Active Directory asıl kimliği.

SampleName

Bu veritabanını oluştururken uygulanacak örnek şemanın adı.

Name Tür Description
AdventureWorksLT

string

WideWorldImportersFull

string

WideWorldImportersStd

string

SecondaryType

İkincil bir veritabanıysa, veritabanının ikincil türü. Geçerli değerler Geo ve Named değerleridir.

Name Tür Description
Geo

string

Named

string

Sku

ARM Kaynağı SKU'su.

Name Tür Description
capacity

integer

Belirli bir SKU'nun kapasitesi.

family

string

Hizmetin aynı SKU için farklı nesil donanımları varsa, bu burada yakalanabilir.

name

string

SKU adı, genellikle bir harf + Sayı kodu, örneğin P3.

size

string

Belirli bir SKU'nun boyutu

tier

string

Temel, Premium gibi belirli bir SKU'nun katmanı veya sürümü.