ProgressEventArgs 类

定义

提供有关正在引发的进度事件的信息。

public ref class ProgressEventArgs : EventArgs
public class ProgressEventArgs : EventArgs
type ProgressEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class ProgressEventArgs
Inherits EventArgs
继承
ProgressEventArgs

构造函数

ProgressEventArgs()

提供有关正在引发的进度事件的信息。

属性

LengthComputable

传输的总大小是否已知。

Loaded

自操作开始以来传输的字节数。 这不包括标头和其他开销,而只包括内容本身。

Total

将在操作期间传输的内容的总字节数。 如果总大小未知,则此值为零。

Type

获取或设置事件的类型。

适用于