RedisXmlRepository(Func<IDatabase>, RedisKey) 构造函数

定义

RedisXmlRepository使用存储在给定目录中的密钥创建 。

public:
 RedisXmlRepository(Func<StackExchange::Redis::IDatabase ^> ^ databaseFactory, StackExchange::Redis::RedisKey key);
public RedisXmlRepository (Func<StackExchange.Redis.IDatabase> databaseFactory, StackExchange.Redis.RedisKey key);
new Microsoft.AspNetCore.DataProtection.StackExchangeRedis.RedisXmlRepository : Func<StackExchange.Redis.IDatabase> * StackExchange.Redis.RedisKey -> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.StackExchangeRedis.RedisXmlRepository
Public Sub New (databaseFactory As Func(Of IDatabase), key As RedisKey)

参数

databaseFactory
Func<StackExchange.Redis.IDatabase>

用于创建 StackExchange.Redis.IDatabase 实例的委托。

key
StackExchange.Redis.RedisKey

StackExchange.Redis.RedisKey用于存储密钥列表的 。

适用于