IHtmlAsyncContent.WriteToAsync(TextWriter) 方法

定义

将内容写入指定的 writer

public System.Threading.Tasks.ValueTask WriteToAsync (System.IO.TextWriter writer);
abstract member WriteToAsync : System.IO.TextWriter -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Function WriteToAsync (writer As TextWriter) As ValueTask

参数

writer
TextWriter

TextWriter内容写入到的 。

返回

适用于