CacheProfile.VaryByHeader 属性

定义

获取或设置 中 ResponseVary 标头的值。

public:
 property System::String ^ VaryByHeader { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string VaryByHeader { get; set; }
public string? VaryByHeader { get; set; }
member this.VaryByHeader : string with get, set
Public Property VaryByHeader As String

属性值

适用于