TokenizerView<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.PutBack(TSymbol) 方法

定义

public:
 void PutBack(TSymbol symbol);
public void PutBack (TSymbol symbol);
member this.PutBack : 'Symbol -> unit
Public Sub PutBack (symbol As TSymbol)

参数

symbol
TSymbol

适用于