IDTSExecutionMetrics.StopTime 属性

定义

返回容器结束执行的时间。 此属性为只读。

public:
 property DateTime StopTime { DateTime get(); };
public DateTime StopTime { get; }
member this.StopTime : DateTime
Public ReadOnly Property StopTime As DateTime

属性值

一个 DateTime 值,该值指示何时完成容器。

示例

下面的代码示例假定已创建名为的 pkg 包。 执行包,并记录运行开始时间、停止时间和持续时间。 运行包后会创建变量以捕获信息。 pkg对象可以替换为继承自DtsContainer的任何容器、任务或对象,因为DtsContainer该对象继承接口IDTSExecutionMetrics

pkg.Execute(); 
DateTime dtStart = pkg.StartTime; 
DateTime dtStop = pkg.StopTime; 
int pgkDuration = pkg.ExecutionDuration; 
pkg.Execute() 
Dim dtStart As DateTime = pkg.StartTime  
Dim dtStop As DateTime = pkg.StopTime  
Dim pgkDuration As Integer = pkg.ExecutionDuration 

适用于