Share via


SecurityToken.MatchesKeyIdentifierClause(SecurityKeyIdentifierClause) 方法

定义

返回一个值,该值指示此实例的密钥标识符能否解析为指定的密钥标识符。

public:
 virtual bool MatchesKeyIdentifierClause(System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^ keyIdentifierClause);
public virtual bool MatchesKeyIdentifierClause (System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause keyIdentifierClause);
abstract member MatchesKeyIdentifierClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause -> bool
override this.MatchesKeyIdentifierClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause -> bool
Public Overridable Function MatchesKeyIdentifierClause (keyIdentifierClause As SecurityKeyIdentifierClause) As Boolean

参数

keyIdentifierClause
SecurityKeyIdentifierClause

要与此实例进行比较的 SecurityKeyIdentifierClause

返回

如果 truekeyIdentifierClause,并且具有与 SecurityKeyIdentifierClause 属性相同的唯一标识符,则为 Id;否则为 false

注解

默认实现支持类型的密钥标识符子句 LocalIdKeyIdentifierClause

适用于

另请参阅